Diecéze – Na 16. červenec připadá v liturgickém kalendáři slavnost Panny Marie Karmelské. Nejen v tento den se v některých farnostech ostravsko-opavské diecéze uskuteční poutě. Během jedné z nich – ve Slezské Ostravě – stane za oltářem i novokněz P. Vojtěch Buchta.

Zatímco v takové Vrbce již tato pouť proběhla (6. července) a v uzavřeném kostelíku Panny Marie Karmelské v Býkově se bohoslužby nekonají, jinde se na ni teprve chystají. Jako první zmiňme Jakubčovice, dnes místní část Hradce nad Moravicí. Poutní mše svatá v tamní kapli z r. 1854 s tímto patrociniem začne v neděli 14. července v 11.00.

Potom zde máme Frýdlant nad Ostravicí. Úcta k Panně Marii Karmelské tady má tradici sahající tři sta let dozadu. Již r. 1723 nechal tehdejší farář P. Antonín Hradečný postavit v kostele sv. Bartoloměje boční oltář zasvěcený Panně Marii Karmelské, nadto v tomto městě založil škapulířové bratrstvo. Léta Páně 1731 byla na náměstí postavena kamenná socha Matky Boží Karmelitánské, k níž se od r. 1904 datují slavnostní průvody. Farnost byla navíc od r. 1990 nějaký čas ve správě karmelitánského řádu a stále je v ní velmi činné společenství terciářů, jež tvoří nejen místní věřící, ale i ti z Ostravska či Těšínska. Není proto divu, že farnost pořádá v blízkosti slavnosti Panny Marie Karmelské tzv. malou pouť. Při té letošní budou mše svaté slouženy taktéž v neděli 14. července, a to v 7.30 a 9.30. Obě bude sloužit P. Gorazd Pavel Cetkovský, OCarm.

Další zastávkou, kde léta letoucí chovají v úctě Pannu Marii Karmelskou, jsou Domaslavice. Přesné příčiny této úcty nejsou známy: Měl na to vliv některý karmelitánský klášter, třeba i z poblízkého Polska? Stál za tím vznik škapulířového bratrstva vzniknuvšího díky misijnímu působení bratří karmelitánů? Sehráli zde roli donátoři z řad šlechty s vazbou na země s rozvinutou tradicí karmelitánské spirituality (např. Španělsko)? Buď jak buď, tradice poutí je stále aktuální – probíhají vždy přesně 16. července, ať připadne na kterýkoli den v týdnu. Podle stávajícího duchovního správce P. Jana Vechety byly v minulosti dokonce ještě významnější než poutní slavnost samotného patrona kostela sv. Jakuba (v Horních Domaslavicích). Letošní program bohoslužeb je na úterý 16. července plánován následovně: V 8.00 bude mši svatou sloužit o. František Boldy, CSsR, v 10.00 pak P. Marián Pospěcha. Během úterního dopoledne budou moci věřící přijmout svátost smíření a na stánku sdružení „Bez mámy“, které se věnuje podpoře sirotků v Tanzanii, půjde zakoupit různé zboží (včetně originálů z Afriky) za dobrovolný příspěvek na misie.

Na závěr přidejme u veřejnosti možná nejznámější pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě. Její program bude jako každý rok rozložen do dvou dní. Nejprve se v pondělí 15. července koná pěší pouť, při které se účastníci sejdou v 19.00 v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě (z Petřkovic pořádá farnost Ludgeřovice pěší pouť do kostela sv. Václava od petřkovické kaple již v 16.00) a poté zamíří pěšky přes lávku do slezskoostravského kostela, kde bude mše sv. ve 20.00 sloužena P. Janem Mazurem. Po ní následuje výstup na haldu Ema.

V úterý 16. července, v hlavní den slavnosti, bude program bohoslužeb vypadat takto:

6.30 modlitba růžence

7.00  přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval (Mons. Jan Plaček, adm. exc.)

8.30  mše svatá (P. Martin Pastrňák, farář farnosti Dětmarovice)

9.30 mše svatá (P. Vojtěch Buchta, novokněz)

11.00  mše svatá (P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní vikář farnosti Ostrava-Moravská Ostrava)

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00.

17.00  Te Deum a svátostné požehnání

17.30  mše sv. na zakončení poutního dne (P. Petr Piler, SDB, farář z Havířova-Šumbarku)

Během celého dne bude příležitost k přijetí sv. smíření. Sbírka bude na hromosvod kostela ve Slezské Ostravě.

Na obrázku kostel ve Slezské Ostravě s obrazem Panny Marie Karmelské.

Pin It