Dost často slyšíme, že Ježíš se před třemi apoštoly proměnil na vysokém vrchu proto, aby je posílil pro nastávající boj. Měl totiž projít krutým utrpením a smrtí, což mohlo nepřipravené učedníky zlomit. A vlastně je i zlomilo. Ale proč se čte toto evangelium nám, kteří toto posílení nepotřebujeme, neboť víme, že to celé skončilo vítězstvím?

Klíčem k nalezení odpovědi na tuto otázku je souvislost evangelia s ostatními biblickými texty této neděle.


cloud 8075 1280


Nejprve tedy evangelium. Ježíš jde se třemi apoštoly na vysoký vrch a tam se před nimi promění. Vidí Ježíše v jeho slávě. Ještě nechápou souvislosti, ale vidí, že Ježíš má moc, vidí ho ve slávě.

Abraham dostává příslib potomstva hojného jako hvězd na nebi a země „od Egyptské řeky až po velkou řeku, Eufrat“ (Gn 5, 5. 18). My víme, že Bůh svůj slib naplnil.

Pavel píše Filipanům o vlasti, kterou máme v nebi, Říká o tom, že jednou budeme mít oslavené tělo (Flp 3, 20. 21). A my vědíce, že Bůh naplnil příslib daný Abrahamovi, a více, že Ježíš se proměnil, můžeme upírat svůj zrak do budoucnosti v očekávání, že Bůh i pro nás splní příslib vlasti v nebi a oslaveného těla.

Slova žalmisty v těchto souvislostech jakoby vyjadřovala dvě věci. Naší slávou je Bůh. Již nyní jsme díky křtu nějakým způsobem oslaveni: „Bůh je mé světlo a má spása“ (Ž 27, 1). Druhou věcí je žalmistova i naše důvěra: „Věřím, že uvidím dobrodiní Páně v zemi žijících“ (v. 13). Potřebujeme víru i důvěru, neboť čekání na naplnění je často obtížné. Trvá dlouho. Copak se Abraham nepokusil sám si pořídit potomka? Nedopadlo to velmi slavné s Agar a Izmaelem.

Chvíle, kdy i my budeme mít oslavené tělo, je v nedohlednu, když se Ježíš vrátí... Ale ať čas neoslabuje naši důvěru. Naopak, ať nás motivuje být co nejlépe připraveni.

Takže závěr: Slyšíme dnes slova o Pánově proměnění, aby nás vedly k větší touze být s ním. Ta se naplní, když s ním budeme žít. A žít s ním znamená konat pokání, hledat Boží cesty a plnit Boží vůli.

Apropo cesta. Už jsi vykročil na synodální cestu – cestu společného kráčení?

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Foto: Pixabay.com

Pin It