Ostrava - V den slavnosti svaté Hedviky uděluje biskup František Václav Lobkowicz společně s apoštolským administrátorem diecéze biskupem Martinem Davidem ocenění za obětavou práci pro církev ve farnostech a v Charitě. Nejinak je tomu i letos. Ocenění byla udělena v sobotu 16. října v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Přinášíme seznam jednotlivých příjemců ocenění, které je formou poděkování vedení diecéze za jejich obětavou službu pro církev.


20210930. vyroci46 2


Seznam oceněných v roce 2021

 

Marie Čermáková

ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU V CHARITĚ KRNOV

Paní Marie je vlastně první pracovnicí Charity Krnov. Po celých dvacet let vykonávala svou pracovní pozici účetní a zástupce ředitele. Vždy svědomitá, pečlivá, s laskavým a uctivým přístupem ke každému člověku. Nebyla jen účetní a zástupcem ředitele, ale člověkem, který umí slovem i pohledem pohladit. V letošním roce nastoupila do starobního důchodu a Charita Krnov děkuje za dobře vykonanou práci i za oporu zvláště v těžkých momentech služby charity.

 

 Bc. Beáta Dulawová

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY

V Charitě Český Těšín pracuje paní Beáta již 12 let jako vedoucí Charitní ošetřovatelské služby a zároveň jako zdravotní sestra v terénu. Stojí v čele celodiecézního kolegia zdravotních sester, je zapojena do krajského projektu podpory pečujícím a metodicky vede zdravotní sestry v domovech pro seniory. Velkou oporou byla sociálním a zdravotním službám v roce 2020 při propuknutí covidové epidemie, jak svým přehledem o nařízeních, tak odbornými informacemi a zajišťováním pomůcek. Pod jejím vedením vzniklo letos na jaře testovací centrum pro širokou veřejnost. Paní Beáta je vzorem profesionality, ale i laskavosti, věci dovede řešit s nadhledem i humorem, a je ráda, když může něco udělat pro lepší soudržnost svého týmu.

 

Marie Erteltová

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU SLUŽBU NA FAŘE VE FULNEKU

Dělat něco pro druhé, být užitečnou v každé etapě života. Tím žila a žije paní Marie Erteltová. Nejprve v rodině při výchově tří synů, z nichž jeden se stal řeholním knězem, pak jako vdova ve službě farnosti Fulnek. Byly to sestry sv. Kříže a kapucíni, kteří ji oslovili s prosbou o pomoc na faře. Jednalo se o pomoc v kuchyni, úklid, péči o mešní prádlo. Celkem třicet let věrné služby. Paní Marie je známa svým optimismem i dobrou vůlí. Letos v únoru oslavila 85 let a po třiceti letech se rozhodla svou službu předat někomu dalšímu. Farnost je vděčná za její dlouholetou a obětavou službu.

Veronika Fojtíková

ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU VARHANICE VE FARNOSTI

Ve farnosti Dolní Benešov sloužili zpěvem a hrou na varhany již rodiče paní Veroniky. Ona sama začala s hrou na varhany od svých čtrnácti let. Profesně byla poštovní doručovatelkou a nebylo vždy lehké spojit zaměstnání a péči o rodinu s hraním v kostele, zvláště když mše svaté bývaly ráno. Oporu však našla v manželovi a vstřícnost i v zaměstnání. Jako varhanice spolupracovala rovněž s místním chrámovým sborem a ráda doprovázela myslivecký sbor při Hubertských mších. V září oslavila své pětasedmdesátiny a farnost věří, že její šedesátiletá služba nekončí, ale bude dál pokračovat. Bohu díky za její službu.

 

Markéta Gabrielyová

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVA

Před třiceti lety nastoupila paní Markéta jako ošetřovatelka v první službě Charity Ostrava – do pečovatelské a ošetřovatelské služby. Původně vyučená kuchařka – servírka se rozhodla pro práci v charitě, možná i díky tomu, že její otec, pan Josef Korbela, stál u počátků charitních služeb v Ostravě. Obětavě se věnovala péči o seniory v Charitním domě sv. Alžběty, později se vrátila ke službě v terénu. Od roku 2018 až dodnes se věnuje práci s ohroženými dětmi a mládeží v Charitním středisku Michala Magone v Ostravě – Dubině. Svou vytrvalou prací v přímé péči o klienty služeb dlouhodobě přispívá k naplňování poslání Charity Ostrava.

Josef Gomola

ZA CELOŽIVOTNÍ OBĚTAVOU SLUŽBU PŘI OPRAVÁCH CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ

Pan Josef Gomola bydlí ve farnosti Hnojník v obci Třanovice, kde je také pravidelným účastníkem bohoslužeb. Je znám svou řemeslnou zručností zvláště v tesařině, stolařině i zedničině. V době totality se  jako mladý často účastnil se svým otcem oprav kostelů v pohraničí. Své schopnosti uplatňuje i ve své farnosti. Podílel se na opravách kostelů i fary, zvláště kostela sv. Bartoloměje v Třanovicích. Má podíl na výrobě oltáře, ambonu, křížové cesty a dalších drobných dřevařských výrobků. Je členem ekonomické rady farnosti. Pro svou zručnost, schopnost řešit problém a pomoci je ve farnosti nazýván „zlatou ručkou“.

 

Ivan a Drahomíra Hábovi

ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU VE FARNOSTI A MIMOŘÁDNOU STAROSTLIVOST O KAPLI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Manželé Hábovi jsou z farnosti Ostrava-Zábřeh. Již řadu let se ve farnosti angažují. Pan Ivan jako dlouholetý a obětavý varhaník a sbormistr. Paní Drahomíra jako členka a sólistka sboru. Společně pečují  také o kapli ve Výškovicích, ať se to týká kostelnické služby, potřebné údržby nebo květinové výzdoby. Ochotně se podílejí na dalších aktivitách farnosti, neváhají k tomu propůjčit vlastní venkovní prostory. Jejich ochota, nabídka pomoci i vytrvalost ve službě je pro farnost cenným přínosem.

Marie Herotová

ZA PADESÁTILETOU SLUŽBU VARHANICE VE FARNOSTI

Lásku k hudbě vštípili paní Herotové již její rodiče. Paní Marie se naučila hře na klavír a pak vystudovala na Lidové konzervatoři v Ostravě hru na varhany. Letos 1. srpna uplynulo padesát let, kdy převzala varhanní službu ve frýdlantském kostele sv. Bartoloměje. Stalo se to jejím životním posláním, byť to při zaměstnání bylo jistě náročné. Bez její odpovědné a spolehlivé služby si farnost nedovede představit doprovod bohoslužeb. Křesťanské hodnoty dovedla vždy hájit i v době totality. Ve farnosti byla iniciátorkou několika výstav s křesťanskou tématikou a snaží se šířit úctu k Pražskému Jezulátku. Je členkou III. karmelského řádu.

Mgr. Dominika Jonáková

ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITY V DIECÉZI

Paní Jonáková pracuje v Charitě Frýdek-Místek sedm let. Nejprve v Poradenském centru ve Frýdlantě nad Ostravicí, později se stala vedoucí střediska ZOOM, sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Toto jedinečné regionální centrum pro osoby s vážným duševním onemocněním vzniklo v roce 2020 právě díky píli, elánu a jejímu zájmu, jak rozvíjet a zlepšit psychiatrickou péči. Poslední čtyři roky se výrazně angažovala v přípravě vzniku Beskydského centra duševního zdraví, které je ze tří takových to center na severní Moravě. Celým svým dosavadním profesním životem, svou pílí, vytrvalostí, důslednosti ale i smyslem pro humor ukazuje, že kde je vůle, je i cesta.

  

P. Mgr. Štěpán Klocek

ZA MNOHALETÉ ÚSILÍ O ZACHOVÁNÍ A ZVELEBENÍ KOSTELNÍ HUDBY A ZPĚVU V POLSKÉM JAZYCE V DIECÉZI

Otec Štěpán Klocek se narodil 10. 4. 1966 v Karviné, na kněze byl vysvěcen před třiceti lety a od roku 1994 je farářem v Mostech u Jablunkova. Ještě před seminářem se věnoval se varhannímu doprovodu kostelních písní. Česko-polské prostředí, ze kterého pochází, jej vedlo tomu, aby kultivoval hudbu a zpěv v obou těchto jazycích. Od roku 2008 v rámci Sdružení římskokatolických věřících Chwalmy Pana se podílel na přípravě stejnojmenného kancionálu v polském jazyce a zvláště na přípravě dvoudílného Varhanního doprovodu Chwalmy Pana. Díky otci Štěpánovi a celému pracovnímu týmu sdružení je k dispozici žádaný jednotný kancionál polských mešních písní včetně varhanního doprovodu.

Ing. Karel Koběrský

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU SLUŽBU VARHANÍKA A SBORMISTRA CHRÁMOVÉHO SBORU VE FARNOSTI

Příští rok tomu bude padesát let, kdy pan Karel Koběrský zasedl za varhany ve farnosti Ostrava-Radvanice. Jako sbormistr slouží ve stejné farnosti od roku 1985. O svou varhanickou službu se dělil kdysi se svými bratry Josefem a Petrem, kteří již jsou však na věčnosti. Sám přes svůj pokročilý věk dvaaosmdesáti let dál slouží a obětuje se pro farnost.

Ing. Ivo Martykán

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU ČINNOST VE FARNOSTI

Pan Ivo pracuje na biskupství jako referent pro lesní hospodářství, ale jinak je znám v obci Staré Hamry svou službou a angažovaností v této filiální obci farnosti Ostravice.  Zasloužil se zejména o opravu kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech. Aktivně se zapojuje do života církve. Sílu čerpá ze svátostí a pravidelné účasti na bohoslužbách.

Adam Michna

ZA OBĚTAVOU SLUŽBU KOSTELNÍKA A ANGAŽOVANOST VE FARNOSTI

V Ostravě-Hrušově je pan Adam Michna znám jako obětavý a pečlivý kostelník. Kromě svých kostelnických povinností je ochotně nápomocný při drobných pracích a spolu s manželkou Jarmilou podporují život farnosti nejen svou obětavostí, ale také finančně. V blízkosti svého bydliště se navíc angažují ve prospěch duchovní podpory romských spoluobčanů. Služba pana Adama je nepostradatelnou při potřebách farnosti i při každodenní pomoci na faře.

Antonín Nevřela

ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU KOSTELNÍKA VE FARNOSTI

Pan Antonín se narodil před sedmdesáti lety v Opavě. Jako jeho otec i on se stal kostelníkem. Nejprve jako ministrant v rodné farnosti Štěpánkovice, po přestěhování do Rohova v místní kapli, pak i ve farním kostele v Sudicích. Vždy také sloužil u oltáře i službou lektora. Příprava kostela na vánoce a velké svátky po mnoho let ležela pouze na jeho bedrech. Jako vyučený elektrikář pomáhal s opravami a velký podíl má na opravě fary v roce 2001. Současný zdravotní stav pana Antonína nedovoluje plné nasazení jeho služby, ale stále přisluhuje u oltáře v kapli v Rohově a v Sudicích zůstává v sakristii v rámci svých možností k dispozici. Farnost je vděčná za jeho obětavost a službu.

 

Mgr. Marcela Piskořová

ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITY V DIECÉZI

Do Charity Frýdek-Místek nastoupila paní Marcela v roce 2005 jako sociální pracovnice v Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě. Po té, co došlo k oddělení obou služeb, převzala vedení Charitní pečovatelské služby. Jejím přičiněním se z malého týmu rozrostla služba do jedné z největších v místní charitě. Paní Marcela dovede být empatická k uživatelům i jejich rodinným příslušníkům, při jednání s klienty uplatňuje lidský přístup. Jako vedoucí je spravedlivá, dokáže povzbudit i napomenout. Díky svým zkušenostem dovede poradit i kolegům z jiných středisek. V době pandemie Covid-19 dokázala nastavit taková opatření v rámci služby, díky nimž se celý tým vyhnul nákaze.

Bc. Renata Sedláková

ZA ZÁSLUŽNOU ČINNOST VE PROSPĚCH CHARITY ODRY A JEJICH KLIENTŮ

Charitě Odry je paní Sedlákova od roku 2000. Jako zdravotní sestra se osvědčila ve službě klientům charity v terénu. Absolvovala při zaměstnání vysokoškolské studium a od roku 2009 je ve funkci vedoucí zdravotního úseku. Ve službě uplatňuje jak profesionalitu, tak také samostatnost, odhodlanost a obětavost. Charita děkuje za její více než dvacetileté nasazení pro práci v ošetřovatelské službě a v mobilním hospici Charity Odry. „Jsme rádi, že ji máme“, stojí v návrhu ocenění.

Mgr. Danuta Suszková

ZA DLOUHOLETOU KATECHETICKOU SLUŽBU VE FARNOSTI

Své katechetické službě se ve farnosti Třinec věnuje paní Danuta v podstatě od začátku, kdy u nás mohli katecheté vyučovat. Učí hlavně na školách s polským vyučovacím jazykem. Kromě vlastní výuky se stará o organizaci katechetů i organizaci výuky náboženství na jednotlivých školách, včetně potřebných katechetických materiálů pro vyučující. Své poslání ve farnosti vykonává obětavě a s velikou pečlivostí.

 

Irena Szymoniková

ZA DLOUHOLETOU KOSTELNICKOU A KATECHETICKOU SLUŽBU A ANGAŽOVANOST VE FARNOSTI

Farnost Třinec zná paní Szymonikovou jako oblíbenou a obětavou katechetku. Deset let vyučuje ve farnosti náboženství, velmi  aktivně pracuje se svými žáky, organizuje biblické olympiády a podobně. Ochotně se zapojuje do nejrůznějších činností spojených s pastorací ve farnosti, jako například při návštěvách v domech seniorů. Navíc již dvě desetiletí slouží ve farním kostele jako kostelnice. Přes blížící se jubileum osmdesáti let je vždy ochotná a aktivní v službě. Farnost ráda vyjadřuje své poděkování za vše, co pro farnost koná.

  

Miroslava Školová

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU SLUŽBU VE FARNOSTI

Paním Miroslava Školová patří do farnosti Ostravice, kde vykonává příkladně kostelnickou službu. Ve farnosti se angažuji i v jiném ohledu, ať jde o koordinaci liturgických, brigádnických i úklidových služeb a při organizaci mnohých jiných akcí. Zkrátka u všech aktivit ve farnosti je nejen jako účastník ale i jako dlouholetý organizátor. Sílu ke službě čerpá ze svátostí a z pravidelné účasti na bohoslužbách.

P. Petr Šustáček

ZA OBĚTAVOU A PŘÍKLADNOU KNĚŽSKOU SLUŽBU V DIECÉZI

Otec Petr Šustáček se narodil před sedmdesáti lety v Uherském Hradišti. Na kněze byl vysvěcen dne 22. června 1974 v Olomouci. Ve své službě působil nejprve na Valašsku, v devadesátých létech se místem jeho působení stala Ostrava. Nejprve v nynější katedrále Božského Spasitele, krátce v Ostravě Heřmanicích. Od roku 1997 až do současnosti je farářem farnosti Kozmice u Hlučína. Otec Petr je znám zejména svou katechetickou a přednáškovou činností. Návštěvníci Křesťanského institutu v Ostravě se mohli těšit na jeho pravidelné přednášky. Jeho služba je příkladem poctivého a dobrého služebníka.

Dana Šustková

ZA ZÁSLUŽNOU ČINNOST VE PROSPĚCH CHARITY ODRY A JEJICH KLIENTŮ

Jako zdravotní sestra pracuje paní Šustková v Charitě Odry od roku 2001. Vedle své profesionality dala vyniknout ve své službě klientům také svou obětavost, preciznost i milým lidský přístup. Díky její dvacetileté práci v terénní ošetřovatelské službě ji znají v celém širokém regionu Oderských vrchů.  „Jsme na ni hrdi,“ je napsáno v návrhu ocenění.                                                                      

Tomáš a Barbora Večeřovi

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU SLUŽBU VE FARNOSTI

Manželé Večeřovi jsou z farnosti Bílá. Dvacet pět let vykonávají kostelnickou službu, chystají vše potřebné ke slavení liturgie a starají se o koordinaci brigádnických i úklidových služeb. Zasloužili se o opravu kostela sv. Bedřicha v Bílé, o opravu kaple v Bílé-Hlavaté a Lurdské jeskyně v Bílé. Jsou pravidelnými účastníky bohoslužeb a do života farnosti se zapojuje celá jejich rodina.

Ladislav Velart

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU SLUŽBU KOSTELNÍKA VE FARNOSTI

V kostele svatých Cyrila a Metoděje ve Chlebovicích slouží pan Ladislav již dvaadvacet let jako kostelník. Přes svůj věk, loni oslavil osmdesátku, je stále aktivní, spolehlivý a mezi farníky oblíbený. Jeho obětavá služba je velkým přínosem pro celé místní společenství věřících. Patří k těm farníkům, kteří se velmi zajímají o dění ve farnosti, a proto rád nabídne svou pomoc v nejrůznějších oblastech jejího života. Farnost je vděčná za jeho službu.

Robert Winkler

ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU PŘI OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ

Pan Winkler patří do farnosti Velké Hoštice. Je vyučený štukatér s dlouholetou praxí, restauratér a autorizovaný stavitel. Zabývá se také poradenskou činností v oboru štukatérství a tesařských prací. V roce 1992 založil firmu WINRO, kde dodnes působí jako jednatel. Jeho činnost je nejen vždy profesionálně odvedena, ale vkládá do ní kus svého srdce a především svou víru. Biskupství si cení jeho spolupráce, která je velkým přínosem při realizaci výstaveb i rekonstrukcí desítek církevních objektů, včetně katedrály v Ostravě a konkatedrály v Opavě. V srpnu pan Winkler oslavil své sedmdesátiny.

Alice Woznicová

ZA DLOUHOLETOU A OBĚTAVOU SLUŽBU VARHANICE

Ve svých patnácti letech začala paní Woznicová s hrou na varhany. Pod vedením svého otce a jako samouk se zdokonalovala ve hře na tento královský nástroj. Pro své rodičovské povinnosti na čas hru na varhany opustila. Po třiceti letech se ale vrátila a nyní již dvacet let obětavě hraje ve farnosti Dobratice. Svůj čas věnuje nejen doprovodu liturgie, ale také pomáhá mladším varhaníkům a je ochotně se nabízí i v dalších pracích ve farnosti. Posilu čerpá z účasti na svátostech a sama je povzbuzením v duchovním životě jiným, zvlášť ve Společenství matek. Letos oslavila jubileum sedmdesáti let.

 Anna Zajaczová

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

Již dvacet let je paní Anna spojena s Charitou Hlučín a zejména s charitním domem sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Slouží zde jako pracovnice přímé péče. Ve své každodenní službě prokazuje svůj hluboký vztah k bližnímu a péče o seniory se stala pro ni skutečným posláním. Je jim velkou oporou, povzbuzuje k dobré náladě, svým pozitivním a citlivým přístupem vnáší radost, dovede naslouchat i potěšit milým slovem. Vedle dvacetiletého výročí práce v charitě v následujících měsících oslaví zároveň paní Anna své významné životní jubileum.

Foto: Vojtěch Curylo/Člověk a Víra

Pin It