Budapešť - Sestry a bratři, sedmý verš 87. žalmu se stal motem právě probíhajícího Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. S Ježíšem v eucharistii můžeme všichni prožívat s účastníky kongresu to, co je jeho záměrem – radost z napojení na pramen tryskající do života věčného (srov. Jan 4, 14). Papežský výbor pro Mezinárodní eucharistické kongresy připravil pro tuto příležitost teologické a pastorační úvahy, které nesou podtitul: Eucharistie, pramen života a poslání církve (Vatikán 2018).


NEK Budapest


Vybral jsem pro vás několik myšlenek, které se v tomto dokumentu týkají uctívání eucharistie mimo mši sv. a myšlenky o eucharistii, která je pramenem svatosti v každodenním životě. Na závěr přikládám modlitbu za plodný průběh víkendového setkání v Budapešti. Přeji vám všem radostné dny v blízkosti Pána a všech, kteří z nás onu blízkost vnímají a kteří ji potřebují.

P. Petr Okapal, kaplan společenství Eucharistická hodina

Benedikt XVI. říká: „Úkon adorace mimo mši svatou prodlužuje a zintenzivňuje to, co se konalo během slavení liturgie. Vždyť jen v adoraci může dozrávat hluboké a pravé přijetí.

A právě v tomto osobním úkonu setkání s Pánem dozrává i sociální poslání, které je v eucharistii zahrnuto a které chce prolomit bariéry nejen mezi Pánem a námi, ale také a především bariéry, které nás oddělují jedny od druhých.“

Slovo a eucharistie jsou jedním a týmž chlebem, kterým je třeba se živit, jsou dvěma podobami stejného tajemství, které jsou si navzájem světlem. Při uctívání eucharistie je proto důležité Boží slovo, například úryvek z liturgického čtení daného dne.

V rozměru celého společenství eucharistické adorace nachází své místo i adorace individuální, tedy jednotliví věřící, kteří tráví část svého času modlitbou před Nejsvětější svátostí vystavenou na oltáři. V tichosti se staví před Kristův láskyplný pohled, jehož přítomnost nacházejí skrze dar Ducha Svatého v rozlámaném chlebu.

Přijetí zmrtvýchvstalého Pána vede spontánně ke chvále, k díkůvzdání, k touze hlubokého sdílení s Kristem, k modlitbě za církev a za svět. Setrváním v modlitbě před Nejsvětější svátostí se posiluje snaha o křesťanský život, který je v současném světě svědectvím evangelia.

Se zvláštním povzbuzením se obracíme na rodiny, aby získávaly inspiraci a sílu ze svátosti eucharistie. Láska mezi mužem a ženou, přijetí života a poslání výchovy jsou přednostní oblastí, kde eucharistie může dokázat svou schopnost život proměňovat a vést ho k plnému smyslu. V této oběti nové a věčné smlouvy, křesťanští manželé nacházejí kořen, ze kterého vychází a je vnitřně utvářena a neustále oživována jejich manželská smlouva.

Eucharistii je možné chápat jako stvrzení láskyplné Kristovy oběti za církev, eucharistie je tedy pramenem lásky.

Svět je pole, kam Bůh zasévá své děti jako „dobré semeno“. Pokřtění laici posílení eucharistií jsou právě v každodenním životě povoláni, aby naplňovali novou radikalitu, kterou Kristus do života přinesl. Eucharistie musí stále více ovlivňovat jejich každodenní život, vést je k tomu, aby byli věrohodnými svědky ve svém pracovním prostředí a v celé společnosti. To je svědectví, které vydal blahoslavený László Batthyány Strattmann (1870–1931), maďarský lékař, otec jedenácti dětí, který příkladně pomáhal chudým jako oční lékař. Snažil se je nejen léčit, ale také upevňovat jejich víru. Tento lékař přistupoval denně ke svatému přijímání, prožil život v úctě k eucharistii, pečlivě se snažil naplňovat své povolání ke službě chudým.

Dále je tu nová generace křesťanů povolaných přispět k obnově lidstva: jsou to mladí lidé. Po množství násilí a útlaků je svět potřebuje, aby mohl stavět mosty, aby sjednocoval a smiřoval. Po civilizaci lidí bez povolání je naléhavě zapotřebí lidí, kteří věří v život a přijímají ho jako povolání od Boha. Kromě vztahů zprostředkovaných výhradně sociálními sítěmi, pouze odvážní mladí lidé, kteří mají otevřenou mysl a srdce a mají vysoké a velkodušné plány, budou moci navrátit krásu a pravdu života a lidským vztahům.

Cesta proroků tohoto nového období a zvěstovatelů lásky vede skrze Boží slovo a aktivní účastí na eucharistii, které jsou jádrem života a posláním každého jednotlivého věřícího i každého křesťanského společenství. Děti a mladí lidé, kteří mají účast na Kristově těle a krvi a prožívají radost z církevního společenství, nacházejí sílu, aby dobře prožili tuto etapu dějin, jak o tom svědčí Světové dny mládeže, jejichž středem je slavení eucharistie.

Ježíš miloval děti a rád se s nimi setkával (srov. Mk 10,13). Děti se stanou aktivními členy křesťanského společenství, pokud jim poskytneme křesťanský podnět skrze náboženskou formaci v rodině i ve farnosti a mši svatou s prvním svatým přijímáním. Svatý Jan Pavel II. připomněl, že eucharistie živí lásku dětí k Ježíši: „Ježíš se rozhodl zůstat s námi navždy! Ježíš se s námi niterně spojil ve svatém přijímání, aby nám přímo a osobně dokázal svou lásku. Každý může říci: Ježíš mě miluje! Miluji Ježíše. Ježíš je přítel, bez kterého se už nemůžu obejít, setkal jsem se s ním a pochopil, že nás miluje a chce naši lásku. Buďte stále hodni Ježíše, kterého přijímáte! Buďte nevinní a velkodušní. Snažte se, aby se skrze vaši poslušnost, laskavost a dobré vychování stal život krásným! Tajemstvím radosti je dobrotivost“.

Ve starobylé modlitbě označuje církev eucharistii jako předzvěst nebeské slávy: „Svatá hostino, při níž se sytíme Kristem! Koná se památka jeho utrpení; mysl se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy.“ Je-li eucharistie památkou velikonoční oběti Pána, jestliže naší účastí na oltáři býváme naplněni „veškerým nebeským požehnáním a milostí“, pak eucharistie také předjímá nebeskou slávu. Účast na nejsvětější oběti nás ztotožňuje s jeho srdcem, je oporou našim silám během pouti tímto životem, dává nám toužit po věčném životě a spojuje nás už nyní s nebeskou církví, s Pannou Marií a všemi svatými.

Nebeský Otče, prameni života,

naplň nás svým Svatým Duchem,

abychom rostli v lásce ke Kristu,

který za nás obětoval svůj život,

a poznávali ho přítomného v Eucharistii.

On je náš Pán a Mistr,

náš pokrm a náš přítel,

náš lékař a náš pokoj.

Dej nám odvahu,

abychom přede všemi vydávali svědectví

o jeho radosti a síle.

Dej, aby příprava

na eucharistický kongres

i jeho slavení

vedly k opravdové duchovní obnově

křesťanských společenství,

měst, národů Evropy i celého

Text dopisu ke stažení v pdf zde.

Text modlitby Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti v češtině ke stažení zde.  

Pin It