Existují – zjednodušeně řečeno - dva druhy hlouposti. První druh vyjadřuje myšlenka: "Kdo se ptá, hloupě vypadá. Kdo se neptá, hloupý zůstane." Tedy hloupost jako nevědomost, jako neznalost.

Druhou hloupost vyjadřuje myšlenka: „Téměř všichni křesťané mají jeden velký problém: vědí, co je správné, mají to v hlavě, ale podle toho nekonají, jejich jednání nejednou odporuje poznání.“ A o této hlouposti dnes chci psát.


book 2073023 1280


V evangeliu této neděle Ježíš vypočítává zlo, které vychází ze srdce člověka. „...Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje“ (Mk 7, 21 - 23). Všechny příklady jsou jasné kromě posledního. Nerozumnost neboli hloupost. Jak může hloupost poskvrňovat člověka?

Odpověď jsem našel v prvním čtení. Mojžíš říká Izraelcům, za jakých podmínek o nich řeknou „Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ!" (Dt 4, 6). Ty podmínky vyjadřuje slovesy - poslouchej, zachovávej, nepřidávej, neubírej, stráž, uskutečňuj. Jejich rozumnost se projeví, pokud to, co jim Bůh zjevil, budou žít. V opačném případě se stanou hloupými. Neboť jen hloupý člověk dělá opak toho, o čem ví, že mu prospívá.

Každý hřích je hloupost. Hloupost daného člověka (moje i tvá), který ví, co od něj žádá Bůh, ale koná opak. Každý z nás je někdy takovým hlupákem. (Poznámka na okraj: podle definice hřích je vědomé překročení Božích příkazů. Tedy pokud o něčem nevím, že je to hřích, tak jsem ho nemohl spáchat.)

Jak je dobře, že taková hloupost se dá léčit! Lítost, pokání, rozhodnutí změnit se, vytrvalý zápas o dobro, o soulad mezi poznáním a jednáním - to je cesta moudrosti. Celé Písmo bylo napsáno právě k tomu: „...Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti“ (2 Tim 3, 16 - 17).

„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. (Ef 5, 15 - 17).

Proto se nehádejme o to či ono, ale žijme podle Pavlových slov: „V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.“ (Gal 5, 6). Dosaď si za slova obřízka a neobřízka dnešní slova, pro které se lidé hádají (možná i ty). A věz, že to nemá smysl, že je to hloupost, která nejednou vyjadřuje oba významy tohoto slova (i neznalost, i odporování pravdě). Důležitá je „víra činná skrze lásku“.

Kéž by i o nás platilo: "Lidé si budou vypravovat o jejich moudrosti a jejich chválu bude opěvovat shromáždění." (Sir 44, 15).

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Fotka od AgnieszkaMonk z Pixabay 

Pin It