Ostrava – Předvánoční setkání zaměstnanců biskupské kurie v Ostravě přineslo čtyřem zaměstnancům nečekané překvapení. Biskup František Václav Lobkowicz jim předal významná papežská ocenění, která jim na jeho návrh udělil sám papež František. Nositelem papežského vyznamenání se stal dlouholetý sekretář biskupa Františka, trvalý jáhen Mgr. Aleš Ligocký. Diecéze má také tři nositele papežského řádu sv. Řehoře Velikého. Dámou řádu se stala ekonomka diecéze Ing. Marta Hrušková a rytíři řádu vedoucí stavebního odboru Ing. Václav Kotásek a vedoucí odboru hospodářské správy majetku Ing. Zdeněk Miketa.

Papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice uděluje papež František

 Mgr. Aleši Ligockému

Od roku 1997 pracuje Mgr. Aleš Ligocký po boku diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze jako jeho sekretář a tajemník. Je svému biskupovi po celá tato léta významnou oporou ve výkonu jeho služby. Vede sekretariát a zajišťuje vše potřebné. Pečlivě připravuje také každé slavení biskupské liturgie jak v katedrále, tak při pastoračních návštěvách ve farnostech. Jako moderátorem trvalých jáhnů v diecézi, organizuje jejich pravidelná formační setkání a zajišťuje jejich program. Aktivně se podílí na životě farnosti Nový Bohumín a práci oblastní Charity Bohumín. Jeho život je příkladem žité víry a služby.

Papežský řád sv. Řehoře Velikého s titulem dáma řádu sv. Řehoře uděluje papež František

Ing. Martě Hruškové

Ing. Marta Hrušková pracuje na Biskupství ostravsko-opavském od roku 1998 jako ekonomka diecéze. Vždy poctivě hospodaří se svěřenými prostředky k dobru diecéze a celé církve. Dokázala přijmout nové výzvy v souvislosti s tzv. majetkovým narovnáním mezi státem a církví. S osobním nasazením a obětavostí se stará o to, aby byl navracený majetek dobře spravován, rozvíjen a mohl být v budoucnu jedním ze zdrojů financování pastorační činnosti diecéze. V rodné farnosti Bílovec je členkou ekonomické rady a více než třicet let slouží jako varhanice ve farním kostele svatého Mikuláše. Podílí se také na vedení místního chrámového sboru.

Papežský řád sv. Řehoře Velikého s titulem rytíř řádu sv. Řehoře uděluje papež František

Ing. Václavu Kotáskovi

Celý svůj profesní život spojil Ing. Václav Kotásek s prací na Biskupství ostravsko-opavském. Od roku 1999 je vedoucím stavebního odboru biskupství. V této funkci se podílel na opravách desítek kostelů v diecézi. Svým aktivním přístupem zajišťuje realizace náročných oprav. Je příkladem poctivé a vytrvalé práce. S ochotou je vždy připraven poskytnout odbornou radu ve stavebních záležitostech jednotlivým farnostem a jejich správcům. V rodné farnosti Místek pečuje o stavby v jejím majetku a je v této oblasti oporou duchovnímu správci. Jako člen organizace Junák (Skaut) se věnuje výchově mladé generace, kterou vede ke křesťanským hodnotám.

Papežský řád sv. Řehoře Velikého s titulem rytíř řádu sv. Řehoře uděluje papež František

Ing. Zdeňku Miketovi

Ing. Zdeněk Miketa pracuje na Biskupství ostravsko-opavském od roku 2002 jako vedoucího odboru hospodářské správy majetku. Svou dlouholetou vytrvalou a systematickou prací na tomto místě a shromažďováním potřebné dokumentace se zasloužil o hladký průběh procesu majetkového narovnání mezi státem a církví v ostravsko-opavské diecézi. Majetek biskupství nadále spravuje a zhodnocuje s péčí řádného hospodáře. Svojí radou pomáhá se správou majetku církevním školám, ale také například řeholním řádům a kongregacím na území diecéze.

Foto: Pavel Zuchnický

 

Pin It