Klimkovice – Čtyři kovové schránky, které v roce 1968 ukryli dělníci při opravě kostela sv. Kateřiny Alexandrijské do věže kostela v Klimkovicích, byly ve čtvrtek 1. srpna rozpečetěny na místní radnici. Ve třech schránkách vytvořených ze zbytku hliníkové střechy nechali tehdejší klempíři své osobní vzkazy. Měděný tubus obsahoval vzkaz budoucím generacím, který napsal na pauzovací papír tehdejší duchovní správce P. Miroslav Pilch. Do igelitového sáčku vložil také drobné mince.

Údržbář klimkovického kostela Bohumír Kaštovský se s připraveným nářadím ujal za dohledu archivářů z Nového Jičína otevírání jednotlivých stránek. Nejvíce jej potrápily hliníkové kapsy, které skrývaly drobná překvapení klempířů. Přítomní novináři, zástupci města i farář P. Rudolf Kopecký se snažili uhodnout, co se v plechových obalech skrývá.

Po rozevření prvního, bylo jasné, že si tehdejší dělníci udělali z budoucích nálezců legraci. Do pokroucených hliníkových obalů schovali zbytek skládacího metru, nedokouřené viržínko s kouskem škrtátka a dvěma zápalkami a nakonec pečlivě do obalu od „Startek“ ukryli svůj vzkaz budoucím generacím, víčko od opavské desítky, dvě krabičky od zápalek a dvě drobné mince.

„dne 17. V. 1968 byla slavnostně ukončena práce na věži při čaji se slivovičkou. Počasí bylo studené a občas pršelo,“ napsali dělníci na list vytržený z linkovaného sešitu a již v dobrém rozmaru přidali ještě vtipnou hlášku: „Budou se zhodnocovat koruny Československé a proto byl přizván židovský expert aby pomohl vyřešit hospodářskou situaci jak zvýšit cenu jedné koruny, a dal tento návrh: navrtat do každé koruny dvě dírky a prodávat je jako knoflíky po 2 korunách za 1 kus!“ Vtip ještě doplnili dvakrát podrženou větou „ Dobrá rada nad zlato.“  Vzkaz zakončuje výzva: „Vyřešte Vy naše budoucí generace tyto problémy Československa!“

Měděná schránka ve tvaru tubusu již nekladla při otevírání takový odpor jako schránky ukované ze zbytků hliníkové krytiny.  Neskrývala však láhev s padesátiletou slivovicí, jak si přítomní v sále přáli, ale do papíru a igelitového sáčku zabalený svitek pauzovacího papíru se vzkazem budoucím generacím s razítkem klimkovické farnosti a podpisem administrátora farnosti P. Miroslava Pilcha.

Text listiny napsal 18. května 1968. Uvádí v ní rozsah prací na opravě kostela, financování rekonstrukce formou sbírek farníků, politickou situaci v zemi, připomíná papeže Pavla VI., prezidenta republiky Ludvíka Svobodu a zmiňuje se také o osiřelém arcibiskupském stolci v Olomouci. Archiválie popisuje také politické změny v zemi, která právě procházela tzv. pražským jarem.

„Na jaře tohoto roku začalo politické uvolnění v našem státě čili demokratizace. Všeobecně se říká, že nastalo politické jaro. Je větší svoboda tisku, rozhlasu, televize, slova i náboženství,“ zapsal jen tři měsíce před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do země pozdější klimkovický farář P. Miroslav Pilch, který ve farnosti působil až do roku 2005.

Ve vzkazu budoucím generacím se zmínil také o opravě fary, která probíhala v letech 1964 až 1965 a vyjmenovává také řemeslníky pracující na věži kostela. Byli to Karel Kozelský z Hýlova – tesař a klempíři z Hlučínska: Stanislav Rupec, Alois Čuraj, Zdeněk Kačmař. „Tito pracují s pílí a poctivostí, za ztížených podmínek, bez lešení, jen aby kostel v Klimkovicích byl důstojným domem Božím.“

Závěr dopisu obsahuje prosbu o modlitbu za ty, kdo se na opravách kostela podíleli. „Vy budoucí generace, až přečtete tento list, prosíme vás, pomodlete se za nás za všechny, kteří pracovali při opravách, aby naše duše měly věčný pokoj v náruči Božím.“

Kromě dopisu byly ve schránce uloženy v dalším igelitovém pytlíku ještě drobné mince z 60. let 20. století. Haléře v hodnotách 1, 3, 5, 10, 25, 50 hal. A korunové mince: 1, 3 a 5 korun československých. „Papírové bankovky nepřikládáme,“ zapsal tehdy kněz, který v Klimkovicích působil společně s kaplanem P. Bohuslavem Rodryčem.

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské se po 51 letech opravuje znovu. Farnost zahájila opravy rekonstrukcí věže, která byla již v havarijním stavu. V pátek 12. července byla za pomoci jeřábu snesena původní stříška věže a usazena nová. Na první etapu oprav přispělo Ministerstvo kultury z havarijního fondu, finančně se podílí také krajský úřad Moravskoslezského kraje a město Klimkovice. Na opravách se podílí také místní farnost. Kostel se bude opravovat postupně v dalších letech podle finančních možností farnosti.

„Začali jsme věží, která byla v havarijním stavu, a bylo nezbytně nutné řešit její opravu. Máme zpracovaný projekt na opravu celého kostela,“ uvedl klimkovický farář P. Rudolf Kopecký, který dodal, že započatá rekonstrukce nijak nezasáhla do života farnosti. „Oprava kostela neovlivnila provoz kostela, kteří nyní využívají boční vchod. Bohoslužby probíhají normálně. Nedošlo ani k výraznému omezením provozu parkoviště u kostela,“ dodal kněz.   

Foto: Pavel Siuda

Pin It