„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dnes to bude stručné a jasné.

Prorok Izaiáš vybízí k jásotu a oslavě, neboť „Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících“ (Iz 66,14c).

 

Asi nikdo neměl představu o tom, jak se to stane. Ale my to vidíme v evangeliu, kde Ježíš posílá své učedníky hlásat radostnou zvěst: „Přiblížilo se Boží království!“ (Lk 10,9b); jejich mise byla úspěšná: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ (Lk 10,17). Důsledky tohoto hlásání prožívá Pavel na vlastním těle až tak, že vyznává: „Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu“ (Gal 6,14). Co z toho všeho plyne pro nás? Jásot! Úžas! Zvelebování! (srov. Ž 66,1.5b.20).

Na tomto místě by dnes mělo skončit jakékoli kázání a v kostelích by se měly rozeznít písně chval a oslavy Boha, který neustále koná velké skutky, převyšující naše chápání.

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze http://dcza.sk

Překlad: P. Dr. Marcel Puvák

Pin It