Milovaní bratři a sestry,

dnešní Ježíšova slova v evangeliu nás vedou k samé podstatě života učedníka. Je to život ponořený do tajemství Nejsvětější Trojice. Milovat Syna znamená zachovávat jeho slovo, a současně zakoušet jeho přítomnost i lásku Otce a Ducha svatého. V tomto postoji je možné si uchovat citlivost pro působení Ducha Svatého, který nás naučí všemu a připomene každé Ježíšovo slovo. V pravý čas. S jeho pomocí dovedeme správně hodnotit každou situaci života, v jeho světle dovedeme přijmout vše, co nás v životě potkává, v jeho síle dokážeme překonat to nejtěžší, včetně své odevzdanosti až k případné oběti vlastního života.

Má-li Kristus taková očekávání od těch, kteří ho milují, současně nás povzbuzuje, abychom se nebáli dát touto cestou, aby se naše srdce nechvělo a neděsilo, jako srdce sirotků odtržených od milující náruče. Pán nás nenechává samotné. Svěřuje nám drahocenný dar svého pokoje, své lásky i dar Ducha poslaný Otcem v jeho jménu. Ježíš se po svém zmrtvýchvstání třikrát obracel k Petrovi s otázkou: „Miluješ mně?“, aby jej postavil na tento základ. A Petr posílen Duchem zakouší radost, že smí pro Krista trpět, že může nasadit svůj život pro tu nejradostnější zvěst, která přináší pokoj celému stvoření.

Bratři a sestry, jak jsme vděčni za každého svědka víry, ve kterém nahlížíme tuto oddanou cestu učedníka. Žít Kristovým pokojem a stát se nástrojem jeho lásky. Dnes je tomu 119 let, kdy se v německém Rupachu narodil Richard Henkes. Pozdější kněz řádu pallottinů, exercitátor v polských Branicích a dalších městech, a nakonec správce farnosti Strahovice na území naší diecéze. Nikdo z nás na začátku své životní pouti netuší, co nás čeká, jaké zkoušky prověří naši víru. Nevěděl to ani mladý Richard. Je dobře, když je nám od prvních chvil dopřáno čerpat z vědomí všeobjímající Boží lásky. Jak bychom zde měli děkovat svým rodičům, vychovatelům, katechetům a kněžím, i opravdovým přátelům na naší cestě. Skrze ně kladl Bůh do našeho srdce semínka víry, klíčky lásky i zárodky pokoje. Jak je dobře, když si tuto Boží lásku uvědomíme zejména v obtížných situacích života. Když objevíme, že je to znovu hlas Pána, který k nám v nitru promlouvá: „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Nebojte se, já jsem přemohl svět.“ Asi to musela být podobná Ježíšova slova, která vytanula v mysli otci Richardovi, když se veřejně postavil ve svých promluvách proti šířícímu se zlu nacismu, když neztratil nic ze svého zájmu o ovečky, od kterých byl násilím odtržen, a zejména, když se v koncentračním táboře Dachau, podoben svému Mistru, z lásky vydal v péči nemocným spoluvězňům, smrtelně nakažených

tyfem. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí svůj život.“ Otec Richard zemřel sám nakažen touto nemocí 22. února 1945.

Velmi bych si přál, abychom s osobním duchovním užitkem nahlédli na život tohoto mučedníka lásky. Ať nám jeho příklad ukazuje ty situace, které v naší lásce k Bohu zaostávají. Kdy strach je silnější než víra, kdy pokoj se zmítá ve vlnách zmatku a nestálosti, kdy duše skomírá vědomím, že Bůh je vzdálen, a kdy osobní ohledy zastírají volání Ducha Svatého. Sám bych chtěl poukázat na tři oblasti, ve kterých bychom se měli společně nasadit: 1. Mějme jako on odvahu angažovat se v misijním díle církve. 2. Nekolaborujme v žádném smyslu s dnešními ideologiemi, které jsou namířeny proti životu, rodině a důstojnosti muže a ženy. 3. Usilujme o bratrství se všemi lidmi bez ohledu na národnost či náboženství.

V naší diecézi chceme nabídnout několik příležitostí, jak se s touto osobností víry seznámit. Možná jste již společně prožili křížovou cestu s tématem jeho života i slov. Tou nejdůležitější informací, kterou chci všem diecézanům oznámit, je, že P. Richard Henkes bude z rozhodnutí papeže Františka v neděli 15. září 2019 blahořečen. Stane se tak v německém Libmurgu u pallottinů a doufám, že se tam i s některými z vás potkám. Jako bezprostřední duchovní přípravu na tento okamžik začneme v září novénu k P. Henkesovi. Společné díky za jeho blahořečení přineseme Bohu o Pouti národů ve Zlatých Horách na Maria Hilf v sobotu dne 21. září 2019. Je připravena také putovní výstava o jeho životě, kterou postupně bude možné shlédnout v jednotlivých děkanátech. Věřím, že i skrze naše media se o jeho životě ledacos dozvíme.

Velmi Vás všechny prosím o modlitbu, aby blahořečení P. Henkese přineslo diecézi nové duchovní dary, nové obohacení i inspiraci, a abychom nepromarnili to, co nám Bůh touto skutečností nabízí.

Duch svatý, jehož seslání se chystáme s církví oslavit, ať nás v naší snaze sjednotí a upevní. Žehná

František Václav

váš biskup

Pin It