Třanovice - Slavnostní sobotu prožili lidé 7. 7. v Třanovicích, kdy po 23 letech sloužil další novokněz z rodu Rylků primiční mši svatou. Byl jím P. Václav Rylko, jenž tak navázal na svého strýce P. Maximiliána Romana Rylka, O.Praem.

Na primici, kterou sloužil ve venkovním areálu za novým kulturním domem, ho po požehnání rodičů v jeho rodném domě doprovodil průvod s dechovou muzikou, v němž nechyběli samozřejmě rodina, lidé z farnosti a přátelé. Přítomné pak na mši, kterou hudebně doprovázela jablunkovská schola, přivítal farář a děkan Mons. Rudolf Sikora, který zde působil již v době, když měl primiční mši strýc P. Václava. 

„Když Bůh zavolal Samuela jménem, reagoval: ,Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší‘, promlouval pak k přítomným primiční kazatel P. Roman Czudek: „A co ten mládenec, kterého jste tady znali od oltáře třanovického kostela, když si ho Bůh volal jménem. Co asi říkal: ‚Co já, proč já? Zase já‘? Slovo Boží se svou razantností tě stejně, Václave, dostihlo. A tak si stanul před biskupem a řekl jsi: ‚Zde jsem‘. A ještě před tím, jsi musel stanout před Pánem a říct: ‚Mluv, Tvůj služebník slyší‘. Když ti Boží slovo převrátí život naruby, dá mu zároveň hluboký smysl. Přeji ti, aby tvé slovo nevyšlo naprázdno, ať není marné to, co budeš jako kněz hlásat.“ 

Před závěrečným novokněžským požehnáním, které přijalo kolem sedmi set lidí, ještě P. Václav děkoval a pozval přítomné na připravené pohoštění. Po mši byl ještě několik hodin v obležení těch, kteří si přišli pro udělení osobního novokněžského požehnání, ale neunikl tomu, aby ho potom na podium nevytáhli jeho bývalí kolegové z tanečního souboru PZKO "Polski Związek Kulturalno-Oświatowy“, aby ukázal, jestli nezapomněl slezské tance.

Pro návštěvníky byla celá slavnost důkazem, že Třanovice si svého novokněze váží, že zde probíhá bohatý duchovní i kulturní život a že P. Václav měl dobré zázemí jak v rodině, tak ve farnosti.

Sloužit bude jako kaplan ve farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí a místní farníci přijmou novokněžské požehnání v neděli 15. 7. po mši sv. v 10.30.

Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra

Pin It