missachrismatis1Ostrava – Více než sto padesát kněží z celé diecéze se na Zelený čtvrtek ráno shromáždilo  v katedrále Božského Spasitele při mši k svěcení olejů pod vedením biskupa Františka Václava Lobkowicze. Součástí bohoslužby s názvem Missa Chrismatis je obnova kněžských slibů duchovních a žehnání tří druhů olejů. Oleje se používají při udílení svátosti křtu, biřmování, pomazání nemocných a různých svěcení.

Olejem katechumenů jsou označováni uchazeči o křest, které má posílit k boji proti hříchu. Nemocní jsou pomazáváni olejem nemocných, aby byli ve svém trápení povzbuzeni. Pomazání olejem nemocných je lékem pro duši a tělo. Při pomazání křižmem dostávají věřící podíl na Kristově královském a prorockém kněžském úřadu. Při přípravě olejů, které budou svěceny slouží jako matérie olivový nebo jiný rostlinný olej.

missachrismatis2Zatímco svěcení křižma přísluší pouze biskupovi, mohou olej katechumenů v případě křtu dospělých světit i kněží. Totéž je povoleno v případě nouze i u oleje pro pomazání nemocných. Při mši svěcení olejů přítomní kněží, kteří koncelebrují s biskupem, mají jako jeho spolupracovníci při svěcení křižma vztažené ruce. Vyprošují Boží moc pro úkony, které konají v posvátných znameních křtu, biřmování a pomazání nemocných.

FOTO: Pavel Zuchnický

Další snímky z Missa Chrismatis naleznete ve fotogalerii.

Mše svaté a obřady o Velikonocích ve farnostech diecéze - ke stažení.

 

Přání biskupa Františka Václava Lobkowicze k Velikonocům 2010.pranivelikonoce

 

Velikonoční triduum – třídenní

Zelený čtvrtek

Připomínáme si velikonoční slavnostní večeři Kristovu a apoštoly, které ustanovil k tomu, aby přinášeli jeho lásku a pravdu do celého světa. Taková velikonoční večeře byla slavena v židovském národě každé Velikonoce už od 13. století před Kristem na památku zázračného vysvobození celého národa z egyptského otroctví. Ovšem působením Kristovým dostaly tyto svátky zcela nový obsah. Při této poslední večeři Kristus s apoštoly dlouho hovořil s velkou láskou, soucitem a pochopením. Řekl jim, že v pátek bude ukřižován, ale že vstane zase živ. Dal jim velmi důležité pokyny pro jejich budoucí působení. Řekl jim mnoho o blízké i daleké budoucnosti. Ustanovil hlavní křesťanskou bohoslužbu, která se koná stále.

Tato poslední večeře patří k nejvýznamnějším událostem Kristova života a její záznam k nejkrásnějším místům v Bibli. Oslava této poslední večeře se koná v kostelech na Zelený čtvrtek večer.

Velký pátek

Velký pátek je den, kdy byl Kristus umučen a zemřel na kříži. Byl zatčen v noci. Zacházeli s ním velmi hrubě a bezohledně. Byl krutě týrán a nakonec zcela nespravedlivě odsouzen k smrti na kříži. Musel nést těžký kříž na kopec u Jeruzaléma, kde byl kolem poledne ukřižován a kolem třetí hodiny odpoledne zemřel. Během hodin, kdy umíral na kříži, vyslovil několik krátkých, ale velmi významných vět. Byla to slova plná lásky ke všem, i těm nepřátelům, kteří mu to způsobili.

Vedle kříže stála jeho matka Panna Maria, která prožívala ve svém srdci hrozné utrpení. Po Kristově smrti jeden z vojáků, kteří ho ukřižovali, probodl jeho srdce kopím, aby byla jistota o jeho smrti, a teprve potom bylo dovoleno sejmout jeho tělo z kříže a pohřbít je. To se stalo k večeru. Byl pohřben ve hrobě vytesaném ve skále, nedaleko místa, kde byl ukřižován. Později byl nad těmito místy postaven veliký kostel, takže místo ukřižování i dodnes zachovaný hrob jsou uvnitř tohoto kostela. Velkopáteční bohoslužby se konají odpoledne nebo večer.

 

Bílá sobota

Po pohřbu byl hrob ve dne v noci hlídán vojenskou stráží. Sobota po Kristově smrti byla židovským svátečním dnem, kdy musel být zachováván sváteční klid; práce a cestování byly přísně zakázány. Apoštolové trávili sobotu v hlubokém zármutku a se strachem, aby také oni nebyli zatčeni a odsouzeni.

V kostelech se během Bílé soboty nekonají žádné bohoslužby. V mnoha kostelech je upraven tzv. "Boží hrob", kde socha nebo obraz mrtvého Krista připomíná jeho smrt a pohřbení. Mnoho lidí se tam přicházívá pomodlit.

Třetího dne, v neděli, v časných ranních hodinách Kristus vstal z hrobu živ, jak to bylo o něm dávno předpovídáno a jak to on sám vícekrát předpověděl. Během té neděle se setkal s řadou lidí, a pak v následujících čtyřiceti dnech opětovně i s mnoha jinými. V kostelech se v noci ze soboty na neděli koná slavnostní bohoslužba, nejdelší z celého roku, ale také nejkrásnější a nejhlubší svým obsahem. Z praktických důvodů, aby byla usnadněna účast, bývá tato noční bohoslužba většinou spíše počátkem noci než na jejím konci, začíná tedy na Bílou sobotu večer.

 

Velikonoční neděle (nazývaná také Neděle zmrtvýchvstání Páně nebo Velikonoční Boží hod)

Velikonoční neděle je největším křesťanským svátkem v roce. Začátkem jeho oslavy je už zmíněná noční bohoslužba, a pak slavnostní bohoslužby během dne.

 

 

Pin It