Poslední zprávy

Ostrava - Křesťané vstupují do doby velikonočního půstu. Jeho prvním dnem je Popeleční středa 17. 2. a toto období trvá až do Bílé soboty, letos 3. 4. Následuje slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční  4. 4.  Příprava na Velikonoce má vést k důvěrnému spojení s Bohem. Biskup František Václav Lobkowicz slouží na Popeleční středu mši svatou s udílením svátostiny popelce v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v 18.00 hodin.

ikona_noeOstrava – Posledního rozloučení s výjimečným knězem, opavským emeritním děkanem, básníkem a politickým vězněm Mons. Josefem Veselým se v sobotu 13. 2. 2010 zúčastnily stovky věřících a desítky kněží. Mši svatou celebrovanou arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem, ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a plzeňským biskupem Františkem Radkovským sledovaly v přímém přenosu tisíce dalších diváků prostřednictvím vysílání Tv Noe. Televize nyní vydává záznam pohřebních obřadů také na DVD.

Praha -  Biskupové ČR přijali iniciativu Sekce pro mládež ČBK s názvem Týden modliteb za mládež. Ve všech diecézích bude probíhat od 21. do 27.3.2010 a vyvrcholí připomenutím XXV. světového dne mládeže na Květnou neděli (28.3.2010). Motto letošního světového dne a zároveň základní motiv týdne modliteb připomíná list Jana Pavla II. mládeži napsaný před čtvrt stoletím: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" (Mk 10,17).

Drazí bratři a sestry,

církev nás každý rok v postní době vybízí, abychom se podívali na svůj život ve světle evangelního učení. V tomto roce bych vám rád předložil několik úvah, které se týkají závažného tématu spravedlnosti, a za základ si vzal výrok sv. Pavla: Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista (Řím 3, 21–22).

dominikdukaVatikán, Praha - Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval arcibiskupem pražským Mons. Dominika Duku, OP, dosavadního biskupa královéhradeckého. Jmenování bylo oznámeno v sobotu 13. 2. 2010 ve Vatikánu. Svatý otec přijal rezignaci kardinála Miloslava Vlka na pastorační vedení pražské arcidiecéze, kterou předložil v souladu s kán. 401 § 1 kodexu kanonického práva.

Ostrava – Po ničivém zemětřesení,  které postihlo Haiti 12. 1. tohoto roku, vyhlásila Česká biskupská konference celonárodní kostelní sbírku na pomoc Haiti, která se uskutečnila ve všech farnostech během bohoslužeb v neděli 24.1.2010. Během této sbírky prokázali věřící Ostravsko-opavské diecéze nebývalou štědrost. Ve farnostech se vybrala částka ve výši více než 5 milionů 250 tisíc korun.

postnialmuzna2010Ostrava - Stojíme téměř na prahu postní doby. Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tomto období mají křesťané obzvláště prohloubit svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Letos se v naší diecézi poprvé uskuteční akce nazvaná Postní almužna. Postní almužna je jedním ze způsobů jak prohloubit prožívání postní doby. Klade si za cíl zejména propojit almužnu a půst, jako aspekty postní formace a být praktickou ukázkou postní praxe.

caritasOstrava – Dny otevřených dveří připravuje na 18. a 19. února 2010 Charita Ostrava působící na Ostravsku od roku 1991. Možnost zažít atmosféru a seznámit se s poskytovanými službami v domově pokojného stáří, azylovém domě, charitním hospici a dalších zařízeních mají zájemci z široké veřejnosti. Nestátní nezisková organizace Charita Ostrava provozuje 12 charitních domů, kde poskytuje celkem 23 různých sociálních, sociálně zdravotních, zdravotních služeb a souvisejících aktivit.

ikona_katydPraha - Kromě lidového rčení „Na Hromnice o hodinu více“ patří k pevné tradici, že se na svátek Uvedení Páně do chrámu scházejí zasvěcené osoby s biskupy, v jejichž diecézi žijí a působí. Stalo se tak i letos ve všech diecézích obou církevních provincií. KT se vypravil do západních Čech, aby čtenářům přiblížil pomoc oblátů plzeňské diecézi a biskupu Františku Radkovskému. Domácí zpravodajství se pokouší přiblížit vývoj ve výběru nástupce kardinála Miloslava Vlka na svatovojtěšském stolci.

Ostrava - Moravskoslezská křesťanská akademie připravuje na sobotu 20. února 2010 valné shromáždění v Ostravě. Program začíná v 9.00 hodin v sále Ostravsko-opavského biskupství na KostelníM náměstí 1. Delegáti si v dopoledním bloku vyslechnou tři přednášky se zaměřením na téma církev a média. Odpolední část shromáždění bude řešit organizační záležitosti MSKA.