Modlitba s papežem

Modleme se za obnovu sociálního smíru v Kazachstánu založeném na dialogu, spravedlnosti a společném dobru.

Modleme se, abychom po vzoru Marie stavěli úděl živých lidí nad ideologie a jednali rychle ve prospěch těch, kteří trpí

Modleme se, aby zvítězila bratrská harmonie a pokojná cesta dialogu mezi národy v oblasti Afrického rohu, zejména Etiopie.

V měsíci říjnu společně obnovme svůj závazek modlit se růženec

Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu "vzkříšení", a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty.

Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka na Slovensku

Všeobecný úmysl: Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia.

Všeobecný úmysl: Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

Modleme se za africký kontinent, který naléhavě potřebuje mír

Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.

Modleme se za představitele státní moci, aby se v době pandemie zasadili za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení zejména s nejchudšími zeměmi

Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti.

Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření.

Modleme se za rodiny, kde mají malé děti anebo očekávají jejich narození

Modleme se, abychom zde a nyní objevovali ve znameních jejich význam, Boží lásku

Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia

Abychom objevili důležitost amatérského sportu, který přispívá k začlenění do společnosti  a napomáhá překonat důsledky pandemie

– modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!

– modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království

– modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce

– modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce

Za všechny zasvěcené, aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce hořící pro Pána.

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

– modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.

Modleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.

Modleme se za biskupskou synodu o Amazonii, aby byla prožita v bratrském společenství a poddajnosti Duchu Svatému, který ukazuje cesty, jak dosvědčovat evangelium.

Úmysl všeobecný: Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Úmysl všeobecný: Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Úmysl evangelizační: Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

Modleme se za bohaté plody pastorační cesty papeže Františka do Afriky a za požehnání pro nově jmenované kardinály.

Modleme se, ať je znovu objevována krása a důležitost služebného kněžství v současné společnosti

Abychom v plnosti otevřeli svá srdce Duchu Svatému proudícímu z Kristova Srdce.

Abychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.

– Abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.

– Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

– za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat

– aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj

– abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází

– za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství

– za respektování mezinárodního humanitárního práva v provincii Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostněse svěřovali plánu, který s námi má.

Za setkání papeže Františka s představiteli církví a křesťanských společenství Blízkého východu v Bari a za mír na Blízkém východě

– aby naši bratři a sestry ve víře, kteří nadále trpí na Blízkém východě, byli obdárováni pokojem a mírem

– Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

– prosme Pána, ať na přímluvu Panny Marie všem pomáhá říkat NE násilí a pomstě a všem pomáhá společně vytvářet pokoj

– modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.

Za společenství ve farnostech a skupiny mládeže

– aby radostně svědčily o evangeliu především mezi svými vrstevníky

Za duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018

– modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu

Za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů

– modleme se, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, a obrátí srdce násilníků

Za mírnost a vnímavost vůči lásce

– modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha

Za poznávání Bible

– modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium

Za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech„Chci znovu vyjádřit blízkost obyvatelům Jižní Asie, kteří nadále strádají v důsledku povodní, a také projevit svoji hlubokou účast na utrpení obyvatel Texasu a Louisiany postižených hurikánem a obrovskými záplavami, které připravily mnoho lidí o život, tisíce lidí donutily k útěku a způsobily nezměrné škody. Prosím Nejsvětější Marii, Těšitelku zarmoucených, aby vyprosila u Pána milost útěchy těmto našim těžce zkoušeným bratřím,“ uvedl v neděli 3. září po modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí papež František.

Za solidaritu s rodinami jihoamerické Venezuely a s jejich zemřelými, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací

– modleme se za ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize.

Za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem

– ať Duch daruje pokoj celému světu a uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, zejména ty, které v poslední době postihly nevinné obyvatelstvo v Londýně. Modleme se za oběti a příbuzné.

Za nová kněžská povolání

– proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.

Vatikán - Naléhavým úmyslem Apoštolátu modlitby papeže Františka pro tento měsíc je modlitba za oběti neštěstí a pronásledování. Pamatujme zvláště na neštěstí lidí po přívalových deštích v kolumbijském městě Mocoa, oběti válečného násilí v Kongu a modleme se za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby vytrvali v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.

Doba postní jako čas milosti k obrácení

– za papeže Františka a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i za nás za všechny, aby postní úsilí přineslo bohaté plody.

Celý Boží lid se připravuje na Velikonoce vnitřním obrácením a bojem proti zlu, oblečen do plné výzbroje Boží modlitbou, postem a skutky lásky (srv. Ef 6,11).