Bratři a sestry,minulou neděli proběhla ve všech farnostech sbírka na potřeby diecéze. Chci Vám poděkovat za Váš příspěvek do této sbírky, která každoročně slouží k pokrytí provozních nákladů naší diecéze. Jak jistě víte, parlament v uplynulých dnech přijal Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Naplněním tohoto zákona skončí model závislosti církve na státu, který byl nastaven komunistickým režimem v roce 1949. Církvi byla rozhodnutím minulého režimu zabavena většina majetku a stát se zákonem zavázal hradit mzdy a další náklady provozu církve například opravy. Jak špatně tento závazek plnil, víme ze zkušenosti uplynulých let.

Zákonem o majetkovém vyrovnání začíná nová etapa v životě církví tedy i v životě naší diecéze. Po letech závislosti na státu se hospodaření církví začne postupně znovu osamostatňovat a po 30-ti letech, kdy skončí vyplácení finanční náhrady, budou církve na státu ekonomicky nezávislé. Čeká nás tedy dlouhá cesta. Její první etapou bude převzetí původního církevního majetku, o který musí farnosti, biskupství a další církevní právnické osoby dle přijatého zákona během příštího roku požádat. Pracovníci biskupství jsou na tuto etapu připraveni a jménem farností naší diecéze začnou žádosti o vydání majetku uplatňovat. Zákon stanoví, že k vydání dojde pouze u majetku, který je nyní spravován Pozemkovým fondem a Lesy České Republiky. Předmětem vydání tedy nebude historický církevní majetek, který nyní spravují města, obce, kraje a soukromé či právnické osoby – ten přejde definitivně do jejich vlastnictví a budou s ním moci volně nakládat. Jak dlouho bude celý proces vydání majetku trvat není možné odhadnout, lze předpokládat, že to bude několik let.

Další etapou a velkým úkolem pak bude na vráceném majetku dobře hospodařit tak, aby ze zisku mohly být postupně financovány všechny provozní náklady, které přestane už během 17 let zcela hradit stát. Jedná se především o mzdy kněží a zaměstnanců církve, režijní náklady a opravy církevních objektů. A stejně tak, aby mohly být částečně podporovány další potřebné aktivity církve. Chci Vás ujistit, že už nyní hledáme ty nejvhodnější způsoby a formy hospodaření pro farnosti i celou diecézi, abychom majetek spravovali moudře a zodpovědně. V případě lesů to bude forma vlastního hospodaření, jejímž cílem bude nabídnout perspektivu a šanci zejména místním firmám a obyvatelům naší diecéze. V případě zemědělských pozemků to bude zejména forma pronájmu místním zemědělcům, zemědělským družstvům a zemědělským společnostem. Potrvá nějakou dobu než začneme na vráceném majetku hospodařit a bude to zcela závislé na vydávání majetku.

Mohlo by se zdát, že církev bude mít najednou mnoho prostředků, ze kterých bude možné velkoryse hradit to, co bylo léta zanedbáváno. Není tomu tak!
Bude potřeba ještě mnoho úsilí, abychom v hospodaření diecéze a farností vytvořili takový stav, který umožní nahradit to, co přestane církev dostávat od státu a který zároveň vytvoří základ pro celkové ekonomické osamostatnění diecéze. Je naprosto zřejmé, že se Vaše ani žádná jiná farnost či diecéze neobejde v budoucnu bez vašich příspěvků, za které Vám chci ještě jednou upřímně poděkovat.

Věřím, že společnými silami obstojíme v nové situaci, do které nás přijetí zákona staví a že i díky ní bude moci církev v naší diecézi lépe sloužit a být prospěšná této společnosti. Prosím vás, abyste celý proces majetkového vyrovnání podpořili ve farnostech a společenstvích svou modlitbou a vyprošovali moudrost a požehnání k důležitým rozhodováním, které jsou před námi.

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Pin It