Přehled kroků při vydávání původního majetku církví a náboženských společností 1. Ve lhůtě do 31. 12. 2013 vyzve církevní subjekt (např. farnost, biskupství, řád) povinnou osobu (Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, státní organizace) k vydání konkrétní věci, která patřila do původního církevního majetku. V případě Ostravsko-opavské diecéze bude výzvy k vydání majetku farností připravovat biskupství na základě zmocnění plnou mocí. V žádném případě se nevrací majetek, který nyní patří obcím, krajům nebo fyzickým a právnickým osobám! Rovněž se nebudou vracet věci, které je upraveny v § 8 zákona o majetkovém vyrovnání (např. pozemky zastavěné po zestátnění, sportoviště).

2. Církevní subjekt musí prokázat, že byl vlastníkem nárokované věci v období 25. 2. 1948 – 1. 1. 1990 a doloží, že na něm byla spáchána majetkové křivda.

3. Pokud církevní subjekt doloží všechny zákonné náležitosti uzavře s ním povinná osoba do 6 měsíců ode dne doručení výzvy dohodu o vydání věci. Pokud povinná osoba uzavření dohody odmítne, může se církevní subjekt obrátit s žádostí o rozhodnutí na pozemkový úřad.

4. Uzavřená dohoda o vydání věci bude následně přezkoumána pozemkovým úřadem, zda je v souladu se zákonem.

5. V případě, že dohoda o vydání věci uzavřená mezi povinnou osobu a církevním subjektem nebude pozemkovým úřadem schválena, církevní subjekt se bude moci dožadovat přezkoumání tohoto rozhodnutí soudem.

6. Pokud dohodu pozemkový úřad rozhodnutím schválí, bude dohoda do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí předložena katastrálnímu úřadu k provedení zápisu do katastru nemovitostí. (V případě nezemědělských nemovitostí - budovy kostelů, far, charit - bude dohoda s povinnou osobou předložena přímo katastrálnímu úřadu.)

7. Všechny převody věcí ze státu na církevní subjekty musí povinné osoby každoročně nahlašovat Ministerstvu kultury, které bude tyto údaje dále předávat Českému statistickému úřadu a Ministerstvu financí. Stát tak bude mít podrobný seznam vydávaných věcí.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zákon neumožňuje vydání věci, která v období od 25.2.1948 až 1.1.1990 nepatřila do vlastnictví církevních subjektů.

Povinnými subjekty je ve všech případech pouze stát - Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky a státní organizace, nikoli obce, kraje a další nestátní subjekty.

Od 1. ledna 2013 tak bude zrušena blokace církevního majetku, který nyní patří obcím, krajům a dalším nestátním subjektům. Tento majetek zůstane nadále ve vlastnictví těchto subjektů a nebude církevním subjektům vydáván.

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

Pin It