eu mmr dlouhy

Identifikace projektu

Registrační člíslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001931
Doba realizace: do 31. prosince 2024
Dotace: Integrovaný regionální operační program
Dotace EU: cca 17,2 mil. Kč
Národní veřejné zdroje: cca 1 mil. Kč
Vlastní zdroje příjemce: cca 7 mil. Kč

 

Cíl projektu

  • zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy (modernizace jedné odborné učebny, v níž bude probíhat výuka přírodních věd a jazyků)
  • zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky (modernizace jedné odborné učebny, v níž bude probíhat výuka jazyků a přírodních věd)
  • zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi (pořízení IT techniky, které zkvalitní přípravu a zatraktivní výuku)
  • zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školní družiny/školního klubu (zřízení nového školního klubu, dvou nových oddělení družiny a modernizace jednoho stávajícího oddělení družiny)
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi (prostory dotčené projektem budou využívány z více jak 75% pro výuku v klíčových kompetencích dle IROP)

Veškeré cíle jsou v souladu se vzdělávacím programem školy.

Dílčím cílem projektu je zajištění vyšší uplatnitelnosti rodičů na trhu práce díky fungování školních družin a školních klubů a také zkvalitnění odborné výuky ve škole.

Chceme vytvořit samostatné prostory pro školní družinu (ŠD) a školní klub (ŠK) tak, aby nedocházelo k omezování aktivit v kmenových učebnách, které nyní slouží jako prostor pro dvě ŠD a jeden ŠK. Je nutné, aby žáci měli možnost zažívat jiné podněty a dále se rozvíjet a také pedagogové mohli využívat modernější přístupy ke vzdělávání.

Ve vztahu k přírodovědné a jazykové učebně chceme zatraktivnit výuku jak příjemnějším prostředním, tak také využitím moderních technologií a pořízením nových pomůcek.

Aktivity projektu mají pozitivní dopad na slaďování rodinného a pracovního života. Díky nově vzniklým/rekonstruovaným prostorám bude škola schopna uspokojit větší počet dětí.

Výsledky projektu

Kvalitnější a bezpečnější prostředí, rozvíjející žáka a příjemnější pro personál. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění služeb v oblasti vzdělávání a podpoře rodinného a pracovního života.

Pin It