eu mmr dlouhy

Identifikace projektu

Registrační člíslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012514
Doba realizace: do 31. prosince 2021
Dotace: Integrovaný regionální operační program
Dotace EU: cca 13,1 mil. Kč
Národní veřejné zdroje: cca 1,5 mil. Kč
Vlastní zdroje příjemce
(ze způsobilých výdajů projektu):
cca 0,8 mil. Kč

 

Cíl projektu

Rozvoj klíčových kompetencí pro budoucí uplatnění na trhu práce v oblasti jazyků, práce s digitálními technologiemi, přírodních věd a řemeslných dovedností pro zdravé i hendikepované žáky.

V rámci projektu se škola bude soustředit na využitelnost vzdělání v životě i v práci, a to tak, aby tyto vazby byly žákům srozumitelné a aby žáci vnímali jednoznačné vazby mezi školním vzděláváním, vlastní profesní/kariérní volbou a svým pozdějším životem.

Výsledky projektu

Žáci se seznámí a naučí pracovat s pomůckami, výukovými programy a digitálními technologiemi, které škola dosud nevlastní popřípadě jsou zastaralé. Díky bezbariérovosti bude pro hendikepované žáky snazší pohyb po škole a dostupnost odborných učeben.

Díky projektu dojde k vybudování:

  • 3 nových učeben
  • 1 kabinetu
  • 1 přípravny/kabinetu učitele dílen a polytechniky
  • šatny a technické zázemí pro dílnu a polytechnickou učebnu
  • pořízení vybavení učeben a dílen
Pin It