eu mmr dlouhy

Identifikace projektu

Registrační člíslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012514
Doba realizace: do 30. června 2023
Dotace: Integrovaný regionální operační program
Dotace EU: cca 3 mil. Kč
Vlastní zdroje příjemce
(ze způsobilých výdajů projektu):
cca 4,3 mil. Kč

 

Cíl projektu

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, vytvořením materiálně a technicky vhodného prostoru pro:

  1. veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel s cílem snížení předsudků a sbližování kultur,
  2. zajištění dostupného sociálního poradenství,
  3. vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce,
  4. setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity,
  5. realizace volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti,
  6. realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny, školící místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.

Výsledky projektu

Vznik komunitního centra, ve kterém se budou setkávat členové za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit se snahou zlepšit svou sociální situaci a situaci komunity jako celku.

Projekt bude mít pozitivní dopad na více obcí regionu. Jedním ze spojovacích prvků je smlouva a spolupráci se Sdružením měst a obcí povodím Ondřejnice (zahrnující 9 obcí) a vazba na křesťanské hodnoty a propojení farností (v centru bude mimo jiné fungovat diecézní centrum mládeže, které funguje pod samotným biskupstvím) a uzavřená memoranda o spolupráci s dalšími subjekty.

Členové komunity se aktivně účastnili přípravné fáze a jsou připraveni se podílet na fungování komunitního centra a rozhodování.

Komunitní centrum bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, v rozsahu základního sociálního poradenství, se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum vytvoří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání a rozvoj dalších sociálních a jiných služeb.

Komunitní centrum bude sloužit k provozování aktivit, vedoucích k setkávání obyvatel komunity (lokality). Budou zde realizovány volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a budou přístupné všem obyvatelům lokality.

Pin It