Lesní správa Ostravice vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v centrální části Beskyd a Pobeskydské pahorkatině. Výměra lesů obhospodařovaných touto lesní správou činí 17 234 ha. Lesní správu tvoří dva lesní hospodářské celky- Ostravice a Hukvaldy. Území správy se člení na 11 revírů. Sídlo lesní správy je v obci Ostravice.

blesy beskydyI

Z hlediska druhové skladby dřevin má na LHC Ostravice nejvýznamnější zastoupení smrk ztepilý 81%, následuje buk lesní 15%, jedle 2% a ostatní dřeviny. U LHC Hukvaldy je druhová skladba mírně odlišná - smrk ztepilý 49%, buk lesní 38%, javor klen 4%, jedle 2% a modřín opadavý 1%, zbytek ostatní dřeviny. Celé hospodaření této správy je vedeno v duchu trvale udržitelného a přírodě blízkého hospodářství a je do určité míry ovlivněno zájmy ochrany přírody, neboť většina území leží v CHKO Beskydy. Na celém území beskydské části se vyskytují všechny naše velké druhy šelem-medvěd, vlk a rys.

Oblast ostravických lesů je významnou vodohospodářskou oblastí se známou přehradou Šance určenou k akumulaci pitné vody pro ostravsko-karvinskou aglomeraci. Mimo hospodářskou činnost lesní správa podporuje i ostatní funkce lesa – rekreační vzhledem k blízkosti velkých průmyslových měst a funkci půdoochrannou. Celé území správy je velmi atraktivní pro letní i zimní turistický ruch.

Pozornost věnuje správa i lesní pedagogice jakožto možnému prostředku výchovy lidí ke vztahu k lesu a přírodě jako celku.

 

Pin It