ࡱ> dfcq`WbjbjqPqP2`:: < /< < < < <  J.L.L.L.L.L.L.$ 0hs2p.i   p.< < . ^< < J. J.f< 0 P= u <2>. .0/:,33f3f    p.p.  /    POSELSTV SVATHO OTCE FRANTI`KA KPOSTN DOB 2017 Slovo Bo~ je dar. Druh lovk je dar Draz bratYi a sestry, postn doba je novm za tkem a cestou, kter vede kbezpe nmu cli: kvelikono nmu zmrtvchvstn a ke Kristovu vtzstv nad smrt. Toto obdob se v~dy na ns obrac snalhavou vzvou kobrcen; kYesean je povoln ktomu, aby se vrtil kBohu celm srdcem (Joel 2,12), neuspokojoval sepromrnm ~ivotem, ale aby ve svm pYtelstv s Pnem rostl. Je~a je vrnm pYtelem, kter ns nikdy neopust, a pYesto~e hYeame, trpliv o ekv, ~e se knmu vrtme. Tmto o ekvnm projevuje svou voli kodpuatn (srov. Homilie pYi mai sv., 8. ledna 2016). Post je pYznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovn ~ivot prostYednictvm posvtnch prostYedko, kter nm crkev nabz: post, modlitba a almu~na. Vzklad toho vaeho spo v Bo~ slovo, kjeho~ vytrvalejamu poslechu a meditaci jsme vtomto obdob zvni. Zvlat bych se chtl pozastavit u podobenstv o boh i a Lazarovi (srov. Lk 16,19-21). Nechme se inspirovat touto tak vznamnou pas~, je~ nm poskytuje kl kpochopen toho, co mme konat, abychom doshli pravho atst a v nho ~ivota, a povzbuzuje ns kupYmn konverzi. Druh lovk je darem Podobenstv za n tm, ~e pYedstavuje dv hlavn osoby, avaak pouze chuas je popsn podrobnji: nachz se vzoufal situaci a nem slu se zn dostat; le~ u boh ovch dveY a j drobty, kter spadnou zjeho stolu, po celm tle m rny a pYichzej psi, aby mu je lzali (srov. v. 20-21). Je to pochmurn obraz pon~enho a pokoYenho lovka. Scna vyzn jeat dramati tji, kdy~ vezmeme v vahu, ~e chuas se jmenuje Lazar; jmno pln pYslibo, je~ doslova znamen Boh pomh . Nejedn se tedy o anonymn osobu, ale m pYesn rysy a pYedstavuje se jako jedinec, snm~ se poj jeho osobn historie. Zatmco pro boh e je jakoby neviditeln, nm se stv blzk a zskv svou tvY. A jako takov je darem a neocenitelnm bohatstvm. Je to bytost, kter je chtn, milovan a na ni~ Boh pamatuje, i kdy~ ve sv konkrtn situaci je jako lidsk odpadek (srov. Homilie pYi mai sv., 8. ledna 2016). Lazar ns u , ~e druh lovk je darem. Sprvn vztah slidmi spo v vtom, ~e svd nost uznvme jejich hodnotu. Ani chuas u boh ovch dveY nen obt~nou pYek~kou, ale pYedstavuje pro ns apel kobrcen a ke zmn ~ivota. Prvn vzvou, kterou nm toto podobenstv pYedkld, je otevYt dveYe svho srdce druhmu lovku, proto~e ka~d lovk je darem, ae u~ je to na soused nebo neznm chudk. Postn doba pYedstavuje pYhodn as pro to, abychom otevYeli dveYe ka~dmu potYebnmu a poznali vnm nebo vn Kristovu tvY. Ka~d zns potkv na sv cest nkoho takovho. Ka~d ~ivot, jen~ nm jde naproti, je darem a zaslou~ si pYijet, ctu a lsku. Bo~ slovo nm pomh otevYt o i, abychom pYijmali ~ivot a milovali ho, pYedevam kdy~ je slab. Abychom vaak mohli takto jednat, je potYebn vzt v~n i to, co nm evangelium odhaluje o onom boh ovi. 2. HYch ns oslepuje Podobenstv je nesmlouvav vezposobu, jm~ ukazuje rozporuplnou situaci, vekter se nachz boh (srov. v. 19). Na rozdl od Lazara je to osoba beze jmna a je ozna en pouze jako boh . Jeho hojnost se odr~ vaatech, jak si oblk, a vjejich vpYehnanm pYepychu. `arlat byl toti~ velice cenn, vce ne~ stYbro nebo zlato, a proto byl vyhrazen bo~stvm (srov. Jer 10,9) a krlom (srov. Sdc 8,26). Kment byl zvlatn lnn pltno, kter dodvalo odvu tmY posvtn charakter. Bohatstv tohoto lovka je pYehnan i proto, ~e je navykl ka~dodenn se pYedvdt: Ka~d den poYdal skvlou hostinu (v. 19). Vnm se dramaticky ukazuje poruaenost zposoben hYchem, kter se uskute Huje vetYech nsledujcch vrazech: vlsce kpenzom, vmarnosti a v pae (srov. Homilie pYi mai sv., 20 zY 2013). Apoatol Pavel Yk, ~e koYenem vaeho zla je lska kpenzom (1 Tim 6,10). Ta je hlavnm motivem korupce a zdrojem zvisti, hdek a podezrn. Penze ns nakonec mohou ovldat a stt se tyranskm idolem (srov. apoatol. exhortace Evangelii gaudium,55). Msto toho, aby se nm penze staly nstrojem slu~by pro konn dobra a vytvYen solidarity sdruhmi, mohou ns i cel svt zotro ovat logikou sobectv, je~ nenechv prostor lsce a je pYek~kou pro mr. ,.@Bfhjl  * N P R ɹujuju_uSujuSuLHuh 0 hRlhr>hRlhr>6mHsHhRlho"mHsHhRlhcDmHsHhRlhr>mHsHhRlhr>@CJmHsHh 0hr>@mHsHh 0hr>56@mHsHh}<56@mHsHhRlhr>5@CJmHsH#h8hx5@CJaJmHsH#h8hr>5@CJaJmHsH#h8h5@CJaJmHsHhjlN R $a$gd}< $`a$gd 0$a$gd 0 $@&a$gdI#$a$gd?$a$gdx $@&a$gdI#W B$PRhzĻuugZMghRlhcD@mHsHhRlho"@mHsHhRlhr>6@mHsHhRlh'*@mHsHhRlhr>@mHsHhRlho"mHsHhRlh$smHsHhRlh'*mHsHhRlhr>mHsHh 05mHsHhRlhr>5mHsHh}<5mHsHhRlho"@mHsHhRlhcD@mHsHhRlhr>@mHsH&bjZj @ Z !!!!!!l"rreXrhRlh@mHsHhRlhGf@mHsHhRlh'*@mHsHhRlhr>@mHsHhRlhr>5mHsHh}<5mHsHh 05mHsHhRlh'*mHsHhRlhmHsHhRlhr>mHsHhRlh@mHsHhRlh'*@mHsHhRlhr>6@mHsHhRlhr>@mHsH2&4&))::== @@2@4@BD\D^DFGHGJJ~MMpPrP>W $da$gd b& $@&a$gdI# $`a$gd 0$a$gd 0l"""""###4$:$L%N%P%v%x%%%%%&0&4&(&(V(^()899t:v::::;;B;`;j;l;;θέέέΡΑwuiέθέθhRlhA06mHsHUhRlhA0@mHsHhRlhr>@mHsHhRlhr>6@RHimHsHhRlhr>6mHsHhRlhA0mHsHhRlhGfmHsHhRlhmHsHhRlhr>mHsHhRlhr>@mHsHhRlhGf@mHsHhRlh$s@mHsH)Podobenstv nm tak ukazuje, ~e boh ova nenasytnost ho vede kmarnivosti. Jeho osobnost se realizuje vokzalosti a vtom, ~e pYedvd druhm, co si mo~e dovolit. Okzalost vaak zakrv vnitYn przdnotu. Jeho ~ivot je uvznn ve vnjakovosti a vt nejpovrchnja a nejvce pomjejc existen n dimenzi (srov. tamt~,62). Nejvyaam stupnm morlnho padku je pcha. Bohat lovk se oblk, jako by byl krlem, pYedstran se chov, jako by byl njakm bohem, a zapomn, ~e je oby ejnm smrtelnkem. Pro lovka zka~enho lskou kbohatstv neexistuje nic jinho ne~ jeho j , a proto lid kolem nj jsou mimo jeho zorn hel. PYipoutanost kpenzom plod ur it druh slepoty: boh nevid hladovho chudka, posetho ranami a vy erpanho svm pon~enm. Kdy~ se dvme na tuto postavu, chpeme, pro evangelium tak ostYe odsuzuje lsku kpenzom: Nikdo nemo~e slou~it dvma pnom. Bu jednoho bude zanedbvat, a druhho milovat, anebo se bude prvnho dr~et, a druhm pohrdne. Nemo~ete slou~it Bohu i mamonu (Mt 6,24). 3. Slovo je darem Evangelium o boh i a chudm Lazarovi nm pomh, abychom se dobYe pYipravili na bl~c se Velikonoce. Liturgie Popele n stYedy ns vyzv, abychom pro~ili podobnou zkuaenost, jakou velice dramatickm zposobem pro~v i ten boh . Kdy~ nm knz ozna uje elo popelem, opakuje slova: Pamatuj, ~e jsi prach a vprach se navrta . Boh i chudk umraj a hlavn st podobenstv se odehrv na onom svt. Ob postavy najednou objevuj, ~e nic jsme si pYece na svt nepYinesli a nic si znho tak nemo~eme odnst (1 Tim 6,7). I na pohled se upr konomu svtu, kde boh vede dlouh rozhovor sAbrahamem, jeho~ nazv otcem (Lk 16,24.27), a tak projevuje svou pYsluanost kBo~mu lidu. Tento detail ukazuje jeho ~ivot v jeat vta rozporuplnosti, proto~e a~ dosud nebylo Ye eno nic o jeho vztahu sBohem. Ve skute nosti neml Boh vjeho ~ivot ~dn msto a jedinm bohem si byl on sm sob. A~ uprostYed muk onoho svta poznv boh Lazara a pYl by si, aby trochou vody zmrnil jeho bolesti. Skutky, jak po~aduje od Lazara, jsou podobn tm, kter ml sm boh vykonat, ale nikdy je nevykonal. Abraham mu tedy objasHuje: Ty ses ml dobYe u~ za~iva, Lazar naproti tomu apatn. A nyn se tu on raduje a ty zakouaa muka (v. 25). Na onom svt se znovu nastoluje ur it rovnost a bolesti ~ivota se vyva~uj dobrem. Podobenstv pYina svm pokra ovnm poselstv vaem kYeseanom. Boh , jeho~ bratYi jeat ~ij, pros Abrahama, aby knim poslal Lazara snapomenutm; ale Abraham mu odpovd: Maj Moj~ae a Proroky, ae je uposlechnou (v. 29). A na boh ovu nmitku reaguje: Jestli~e neposlouchaj Moj~ae a Proroky, nedaj se pYesvd it, ani kdyby nkdo vstal zmrtvch (v. 31). Tm vystupuje na povrch boh ov prav problm: koYenem jeho zla je to, ~e nenaslouchal Bo~mu slovu; to ho dovedlo a~ tam, ~e u~ nemiloval Boha, a tedy pohrdal bli~nm. Bo~ slovo je ~ivou silou, schopnou vyvolvat vsrdcch lid konverzi a znovu je nasmrovat na Boha. Zavrat sv srdce pYed darem Boha, kter hovoY, m za nsledek, ~e se srdce uzavr daru, jm~ je bratr. Draz bratYi a sestry, postn doba je pYhodnm asem pro to, abychom se obnovili setknm s~ivm Kristem ve slov, ve svtostech a vbli~nm. K~ Pn kter bhem tyYiceti dn na pouati pYekonal pokuaitelovy nstrahy nm uk~e cestu, po n~ mme jt. K~ ns vede Duch Svat, abychom ali po cest obrcen a znovu objevovali dar Bo~ho slova, abychom byli o iatni od hYchu, kter ns oslepuje, a slou~ili Kristu pYtomnmu vpotYebnch bratYch. Povzbuzuji vaechny vYc, aby vyjdYili tuto duchovn obnovu i svou ast na postnch aktivitch, kter vroznch stech svta poYd mnoho crkevnch organizac sclem posilovat kulturu setkn vjedin lidsk rodin. Modleme se jedni za druh, abychom skrze svou ast na Kristov vtzstv dokzali otevrat svoje dveYe slabmu a chudmu. Pak budeme moci vplnosti pro~vat velikono n radost a svd it o n. Ve Vatiknu 18. Yjna 2016 svtek sv. Lukae, evangelisty FRANTI`EK ;;=&>4>>>@2@4@A`AzAAAAABlCzC@DBD^DdDE&ETEEEEEFF FFFFF귪ylyl_lylylylylyhRlh-@mHsHhRlhr>@mHsHhRlhU}@mHsHh@mHsHhRlhU}@mHsHhRlh$s@mHsHhRlhA0@mHsHhRlhr>@mHsHhRlhr>5mHsHhRlh$saJmHsHhRlhr>aJmHsHhRlhr>mHsHhRlhGfmHsH%FG$GHGJJJJJL"LLL&M(MMMMMNFNfNrNNN4PDPrPQ̿~~p~~~c~VhRlhr>@ mHsHhRlh@mHsHhRlhr>6@mHsHhRlhr>@mHsHhRlhU}@mHsHhRlh@mHsHhRlhr>@mHsHhRlh (@mHsHhRlhU}@mHsHhRlh-@mHsHhRlhr>@mHsHhRlhU}@mHsHhRlhr>@mHsHQQ8RBRtRzRSSSCJmHsHhRlh#CJmHsHh 06CJmHsHhmHsHhRlhmHsHhRlh?mHsHh}<mHsHh 0mHsHhRlh<mHsHhRlh#mHsHhRlhr>mHsHhRlh?Rj@ mHsHhRlhr>@ mHsHhRlh#@ mHsH>W@WBWDWzWWWWWW$ dh` a$gd?$dh@&^`a$gdI# $@&a$gdI#$a$gd 0 01hP. A!"#$% 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666D@D NormlnCJ_HaJmHsHtH JAJ 0Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k0 0 Bez seznamu HH cD0 Text bublinyCJOJQJ^JaJLL cD0 Char Char CJOJQJ^JaJmHsHtH hY@h I#Rozvr~en dokumentu-D M CJOJQJ^JaJ `456]^_vwBl ./ 78 ! 0(000060600_0_0_0_0_0_0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000 00 0 0 l";FQW,-.>WW/W8@0( B S ?y | [^ ~ 36\_uwABkl -/ 68!  l weh^`^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.l w02!!)<2<O !X(;W Z{\]px}A$0isqy{f<[`^_OeC_!'H`q ?rx% )\tz|2p"R-DZ8Na"#'.4ik{ }}) %2 ;F UJ Y e R ) , 8 y . i0 0 {  h R \ tt w # 2 : 9e bt -!_#F2=7Lbsv+`+/46>HZ[ 9)1uU1hjo;r9w,'uO!Wdjpq%6W9> Ahm%,/N\j_&m(y#.<R[Uux\!I18sJSJX_mRo:?G]jBv&3l^Vg53;=F8Rj6r<DI74 :wvs#(^:|;pNgu1}<~Cglo[}S(),BEBy!0v D\Z]|wg )o-(9@C^c}} ^C :Z a` ! !1!pI!d! ""4"D"K"N"`"W# ##4#I#f#?k#{#Q$$$K%$>$>j$;m$ %%-%4%:%>%pF%9O%P%k%3s%z%&&&N&1&>&@&mA&O& b& f&'''?'eM'H]' ($(*(3("@(|@(8O(S(Z( ^(ci(wm()M)Y)b)'*/*VU*r*X0+0+4+ A+b^+b+~i+{+S ,p),2,qH,V,W,]o,- -&-E-WJ-M-V-m-u-{y-k%.14.H.P.f.*%/./B/E/ M/-W/-b/3k/ 0{ 0000A0t01111#1K1M1tN1Kc1}12p2~ 3.3P3!S3_3q34Y 4G%4(4+4%;4J4\4b4Xf4|4+7595d5t5 |5w6/626l]6^6o6t67X7?7-47M7t7q+8C8RM8Oe8w89,9'#979]H9Ai9k9r99,:^:/ :D:@:4+:24:6<:U:W:d:1i:m:A; ;D;E;;<<$#</<A<0j<oq<w<!<=p@=K=6> Y>wa>c>'q>r>??"?8?E?K?]?-f?}?/@#@.@.@aG@.[@=y@z@A A3 AAf!A*A7ARA`A7uAfBB_BSB@XBpXBeBfBoBCbCC$C.CZC_CtCuCcDDH"D1DAD/KDMD>TDnDtDBEE&EDEHEdEQ F`FRBF&RF[F;-G6G9GSKGXGW]GnGKMKXK7YKQL:LOLSL^sLvLxL<M(MGM|kM{sM\NNn+N1,N,NP-NXNZNNO OOO8O9OAOoEOIObOpOzO|O3'POPTPC Q QQZeHZ\Zq^ZdlZmZ~Z[[n[([T[X[}\[+u[6{[n\#\r;\B\pR\e\h\]!]+]0]>]*I]fs]0^;^GA^UF^6[^%q^n#_*_tg_h_o_w ` ````'`-`8V```Maa8a|afHbwObOb\b]bebubccc-$c:c =c]cd<d6d :duBdEd&Gd_de.,e%Xe ffuf@)f@f AfGfefkof|f\g g,g 2g7gHg@LgigIh )h)h?hHhOhWUhdhxhhi i|i5iS%i(i,+i+iy/iai jjZ)j.jw9jZGj?RjXjajzjkfkk"k#kLk^kgksk{kl ll l$lHlRlmwBmOCm:pmlzm1n$n3nKnKnUntnnmodoM o{*o+oBo`ovoxoppp1Hp^pPdpqnqM/q@qMGqXq]qC|qU~qr5rFrRr}r2~rssOsbsndsvstt0tC2tEFtXt|atuuB%u'uXu_u9guyuvvp+vOv*evqvvv9|vmMwUwYwx]wUqwxY xX'xAxjxyyy5y#@y3Ey"Hy`IyESyUy&zqHzQzoSzazoczdz{z\{h{j{&|zD|FE|W|!d|Om|p| }l }x}E%}%~6~;G~YV~WW~X~[~`~W|~<,GPp| /EiM,d3vAXG|:;fBWhQ,H5oW<FNS]fjOJ?Dh f<TD[5kl=y=|%0fKvN` $Q'^^;2A+KKV [fjqv Xo"*6=CWd@Fd3l]s,B-MCRuny~ "g,HNSgznh~]PQR5A=DQD c44A1P[mx %h4PDEGPU kSu )4NQX\`- ;"$$202:V<Vogox "o+?!eZ n,U}P 4c.3B3 ;mVW+\EUhqS*3899_Dh|T3BL!X \c|pwJ%/~C=vv/ /|>?bcrxnG ')*2GjHYmnL vc.G\`bSdqqys xD L&)[]aqPQ >%R3Rhx!]%L;eUlo~#5B>!II|LXot5B';y?G Z"t$3YF]^ab|c?@('+IUS_Xv,BDNbGwH@fpSydGLRlrOn p$&)E+.^LQ\+]'<E*jCt)v48 :>r KXm6P&1254C_[uh G MYGz"%'3I}^~H.GIDNXXbyz}H K,5>HiVk#%'pKVlmL=vy"W^_t&C5R VVkW{[[\0y5rrb)HqK[ _-$,C4;;GIgwkxZy**{Xove{UI!)+~6y=y>vFLSgZmU2-I.8=\Eb!:'Cd{|&_Waq4$*5 6UUbfy BBY(p%rR4WncevFCPqS#qj K)AQBme~ ^(-9SYo!6,MQNP7\wequ- :8EPm(e-8@7p}UNjcIK.W"CW8]UWLWWhoRr:O;Zac"l1o4q{r$58?")]up N##:S=FG}U WXB?AxP`enwsE6&u'}a&_< JT!isPu'c,]H(j)mn !0LKu>K(Zfo /$-EOm~R 6;>>UA;JRj #=aEO`jW O.: ;iLXjddf #*5;rBRoy ~PpM+DTb` b=?Bw}S-=7`7XK[ d.;MIU\iYuzl<7{Nsmm6r}#*1,0+PUhb!**-ADEJT(sy .7Q;fyX j$ .CKhV`nWS*5"bxjD!$s(ASe jj8m*Ohrs\ A'-eUx[p5x "u-K3Wffl = *!*(,+>`zz@"v27:urn*,0O?y]e!}L M!Zuz #3HNU @Dd `` ````&`(`8UnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial5& >[`)Tahoma"AR'R'R;;r4 JHX)?r>2-Poselstv pape~e Frantiaka k postn dob 2017Jirkauzivatel Oh+'0 ( H T ` lx0Poselstv papee Frantika k postn dob 2017JirkaNormal uzivatel2Microsoft Office Word@@Vw}@@՜.+,0 hp| ; .Poselstv papee Frantika k postn dob 2017 Nzev !"#$%&'()*+,-./02345678:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`abeRoot Entry F&PgData 11Table9!3WordDocument2`SummaryInformation(SDocumentSummaryInformation8[CompObjq FDokument Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q